Водните количества остават без съществени изменения

10 април 2017 | 16:10
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни измервателни пунктове от Дунавския басейн и водните количества на северночерноморските реки. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +21 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +28 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см; Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива в басейна ще са без съществени изменения, като днес плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в цялия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 11 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.04.2017 г. е 4 126,4 млн. м3 и представлява 63,5 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 80,0 от общия им обем;
  • напояване – 54,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,6% от общия им обем.