Водните нива са без значителни изменения

31 август 2017 | 16:13
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са без значителни изменения, като вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -23 см до +33 см) в Дунавския басейн, във водосборите на р. Огоста и р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:             Дунавски басейн: колебания от -23 см до +33 см;             Черноморски басейн: понижения с до -8 см;             Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +6 см;             Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и през нощта срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.             Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.             Черноморски басейн: днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и през нощта срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.             Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:
  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
      Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:
  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вечерта на 3 срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във реките от целия басейн.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 1 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.08.2017 г. е 3 956,0 млн. м3 и представлява 60,9 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 82,1% от общия им обем;
  • напояване – 45,2% от общия им обем;
  • енергетика – 69,5% от общия им обем.