Водните нива ще останат без изменения

10 ноември 2017 | 16:31

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в цялата страна са без съществени изменения, като след дъждове са регистрирани по-съществени колебания в реките от Дунавския басейн (-33/+18 см). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -33 см до +18 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +10 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -10 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. Утре краткотрайни и незначителни повишения ще има във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Нишава. На 12 и 13.11 водните нива в целия басейн ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 11, 12 и 13.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 11, 12 и 13.11.2017 около средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения са възможни на 12.11 в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива ще останат без съществени изменения. На 12.11 краткотрайни и незначителни повишения на нивата ще има само в родопските притоци на р. Марица и р. Арда. На 13.11 във вечерните часове краткотрайни повишения на речните нива ще има в родопските и старопланинските притоци на р. Марица и в горните и средни части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

            Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11.11 речните нива в целия басейна ще се повишават краткотрайно и незначително, в резултат на валежи от дъжд. На 12.11 нивата ще се понижават или ще са без изменения. В сутрешните и обедни часове на 13.11, вследствие на валежи от дъжд речните нива ще се повишават краткотрайно в целия водосбор на р. Доспат и в долните и средни части от водосборите на р. Струма и р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 11 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.11.2017 г. е 3769,5 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,2% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,5% от общия им обем.