Водните нива ще останат без промяна

18 януари 2019 | 15:19

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в средното течение на р. Искър и долното течение на р. Огоста от -25 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления, регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с. Бели Искър - ледена покривка;
 • р. Мусаленска Бистрица в района на лет. Боровец – ледена покривка;
 • р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед;
 • р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - брегови лед;
 • р. Осъм в района на гр. Троян - брегови лед;
 • р. Осъм в района на гр. Ловеч - брегови лед.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +5 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под прага за средни води, като водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +7 см, за водосбора на р. Арда от -20 см до +7 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения се отчита по-значително колебание на нивото в горното течение на р. Въча (от -91 см до +90 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води, като водното количество на р. Струма при гр. Перник е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Места в района на м. Момина кула - Ледена каша, ледоход;
 • р. Струма в района на гр. Перник - Брегови лед;
 • р. Бистрица (Соволян.) в района на с. Гърляно - Пълно замръзване;

р. Речица в района на с. Ваксево - Брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене днес и утре (18 и 19.01) са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.01.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода до 19.01 са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

                Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22.01.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (18.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода до 19.01 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.01) и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

             Източнобеломорски басейн: Днес (18.01) и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене днес и утре (18 и 19.01) са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
 • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (18.01) и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене днес и утре (18 и 19.01) са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 19 януари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.01.2019 г. е 3 627,2 млн. м3, представлява 55,9 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 17.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 73,1 % от общия им обем;
 • напояване – 48,9 % от общия им обем;
 • енергетика – 58,1 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 253,069 млн. м3, което е 50,9 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец200,788 млн. м3, което е 51,8 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 116,275 млн. м3, което 74,2 % от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 43,287 млн. м3, което е 30,4 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 155,2960 млн. м3, което е 38,8% от общия му обем.