Водните нива ще останат без съществени изменения

18 декември 2017 | 16:32

За 19 декември 2017 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за областите Смолян, Кърджали и Хасково поради очакваните значителни валежи от сняг в района на Родопите, където се очаква и образуване на нова снежна покривка до около 25 см.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали. По-съществени повишения са отчетени в долните течения на главните реки западно от река Вит, следствие на оттичане на река Огоста при с. Бутан с +59см и река Искър при с. Ореховица с + 97 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива на почти всички реки в басейна са се повишили. Вследствие на валежи е регистрирано по-значително повишение от +26 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на северно-черноморските реки са под праговете за средни води, а на южно-черноморските са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения, като са регистрирани изменения от -10 см до +16 см. Във водосбора на река Арда са регистрирани повишения до +51 см на р. Върбица при сп. Джебел и на р. Крумовица при с. Г. Кула. Водните количества на реките Тунджа и Марица са под праговете за високи води. Около прага за високи води са водните количества на река Арда.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива във водосбора на реките Струма и Места са останали без съществени изменения (-10/+30). Регистрираните повишения са до +30 см на река Струма при Кресненско ханче. Водните количества на голяма част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на река Струма при гр. Перник, р. Джерман при гр. Дупница, р. Елешница при с. Ваксево и р. Речица при с. Ваксево.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес понижение на речните нива ще има в целия водосбор, като все още повишения ще има в долните части на основните течения на реките Огоста и Искър. На 19, 20 и 21 декември ще се запази тенденцията към понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще се повишават речните нива в средните части на основната река. Днес и в следващите три дни речните нивата ще се понижават. Днес и утре все още ще има повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 19, 20 и 21 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще започне понижение на речните нива във водосбора, като все още повишения ще има в долните части на основната река. В периода 19-21 декември водните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни течения на Бели и Черни Лом, вследствие оттичане. От днес ще започне процес на понижение на речните нива. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: От вечерните часове днес и утре нивата на южно-черноморските реки ще се повишават, следствие на смесени валежи от дъжд и сняг. Без съществени изменения ще останат речните нива на северно черноморските реки. На 20 и 21 декември речните нива на реките в целия басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес 18 декември и през следващите 3 дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество ще е под прага за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес 18 декември и през следващите 3 дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.12.2017 г. е 4 170,8 млн. м3 и представлява 64,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,5 % от общия им обем;
напояване – 46,3 % от общия им обем;
енергетика – 75,1 % от общия им обем.