Водните нива ще се понижават

11 януари 2019 | 14:50

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се повишили незначително или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра  от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на р. Огоста при с. Бутан от -23 см до +23 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са под прагa за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
 • р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - Брегови лед;
 • р. Вит (Бели Вит) в района на гр. Тетевен - Брегови лед;
 • р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед;
 • р. Осъм в района на гр. Ловеч - Брегови лед;

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществена промяна. Регистрирани са значителни повишения на речните нива на част от южночерноморските реки – на р. Факийска при с. Зидарово с до +186 см и на р. Ропотамо при с. Веселие с до +138 см. Водните количества на северночерноморските реки са под прага за средни води, а на южночерноморските са над праговете на средни води. Само водните количества на р. Провадийска при гара Синдел и р. Факийска при с. Зидарово са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи, нивата на наблюдаваните реки от водосборите на р. Тунджа и р. Марица са се повишили незначително, а във водосбора на р. Арда са значителни. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +23 см, за водосбора на р. Арда от -129 см до +177 см (на р. Елховска при Рудозем (-11/+52см), на р. Върбица при с. Върли Дол (-3/+44 см) и при сп. Джебел (-41/+177 см), на р. Крумовица при с. Г. Кула (-129/+159 см), р. Големица при с. Татул (-36/+67 см). В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително колебание на водното ниво на р. Въча (от -91 см до +110 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +8 см. Водните количества на всички реки в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Речица в района на с. Ваксево - Брегови лед;
 • р. Елешница в района на с. Ваксево - Брегови лед;

 

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в от басейна ще останат без съществено изменение. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (11.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.01) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от водосборния басейн ще се понижават. В резултат на оттичане, днес и утре са възможни повишения в долните течения на реките южно от гр. Бургас. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (11.01) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от водосборния басейн ще се понижават. В резултат на оттичане, днес и утре са възможни повишения на речните нива към крайните створове в басейна на р. Арда. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (11.01) и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 януари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.01.2019 г. е 3666,7 млн. м3, представлява 56,5% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обема на 10.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 73,5 % от общия им обем;
 • напояване – 49,2 % от общия им обем;
 • енергетика – 59,1 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 254,857 млн. м3, което е 51,25% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 205,126 млн. м3, което е 52,90% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,897 млн. м3, което 77,79% от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 43,034 млн. м3, което е 30,26% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 154,522 млн. м3, което е 38,63% от общия му обем.