Водните нива ще се понижават

21 април 2017 | 17:19
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на реките по басейни: Дунавски басейн: р. Искър с до +59 см, р. Осъм с до +103 см, р. Янтра - основна река с до +37 см, притока й р. Джулюница при с. Джулюница с +106 см; Черноморски басейн: р. Луда Камчия при с. Бероново с +66 см; Източнобеломорски басейн: р. Тунджа - основна река с до +20 см, притока й р. Белинска при гара Чумерна с +36 см; р. Марица - основна река с до с до +21 см, притока й р. Стряма при с. Трилистник с +67 см; Западнобеломорски басейн: р. Места с до +25 см и Струма с до +23 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -43 см до +106 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -42 см до +66 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +67 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +25 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре водните нива ще се понижават, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долните течения на реките в басейна. В следобедните часове на 23 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките: р. Нишава, р. Бързия (приток на р. Огоста), р. Искър и притока й р. Малък Искър, р. Вит, р. Осъм и във водосборите на добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. В резултат на валежи са възможни временни покачвания на водните нива на реките в горната част на водосбора. Днес и в следващите три дни ще има по-значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От днес водните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават, като поради оттичане повишения все още са възможни в долното течение на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре вследствие оттичане все още са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части от водосбора. В останалата част от водосбора, днес и през следващите 3-4 дни, нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане все още са възможни повишения в долните течения на реките. Във вечерните часове на 23 април в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения във водосборите на черноморските добруджански реки и на южночерноморските реки. От 24 април се очаква речните нива да започнат отново да се понижават. Източнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи и оттичане ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долните течения на реките в басейна, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в горното и средното течение на р. Арда и във водосбора на притока й р. Върбица. Във вечерните часове на 23 април вследствие на валежи се очакват незначителни повишения във водосборите на реките: р. Тунджа – в средното и долното течение; р. Марица – в средното и долното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Сазлийка; р. Арда – горно течение. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: От днес нивата в басейна ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите три дни. Във вечерните часове на 23 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора на р. Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  На 22 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21 април е 4 228,8 млн. куб. м и представлява 65,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 80,9% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 69,2% от общия им обем.