Вследствие нa валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива

21 ноември 2018 | 15:49

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +16 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -4 см до +11 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -21 см до +23 см, във водосбора на р. Искър от -24 до +38 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през  изминалото денонощие са останали без съществени изменения или са се понижили незначително. Регистрираните изменения на речните нива са от -12 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  речните нива са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -65 см до +30 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -69 см до +68 см и в притока ѝ р. Въча от -147 см до +146 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при Пловдив и Първомай и на р. Въча при Девин са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +29 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево и на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, където са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре , вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна, по-значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 21-и  и през нощта срещу 22 ноември във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. От обедните часове на 22 ноември  ще започне понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения  в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре , вследствие на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 ноември  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, на 21 и 22 ноември -вследствие на валежи и снеготопене и на 23 и 24 ноември – в резултат на оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките в района на гр. Бургас (р. Двойница, р. Хаджийска, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска) и във водосборите на Южночерноморските реки (р. Факийска река, р. Изворска, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека и р. Резовска). На 23 и 24 ноември речните нива в басейна ще се понижават, като повишения в резултат на оттичане са възможни в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на водните нива в басейна.  По-значителни ще са в следобедните и вечерни часове в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа, водосбора на р. Сазлийка и притоците на р. Марица в долните ѝ части, в средни части от водосбора на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. От обедните часове на 22 ноември  ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн. Тази тенденция ще се запази и на 23 и 24 ноември, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива до 24 ноември в долните течения на основните реки Марица и Тунджа.

В резултат на повишена почвена влажност, интензивни валежи и снеготопене са възможни поройни наводнения в обедните и следобедни часове на 21 ноември във водосбора на река Тунджа (р. Мочурица и в района на гр. Сливен и гр. Ямбол) и във вечерните часове на 21 ноември  във водосбора на река  Марица (средните части от водосбора на р. Сазлийка).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водното ниво на река Тунджа при гр. Ямбол е възможно да достигне до жълтия праг за предупреждение в сутрешните и обедни часове на 24 ноември.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Според последните симулации водното количество на р. Черна река при Смолян няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
 • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
 • Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
 • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при Златоград няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

 Западнобеломорски басейн: днес вследствие на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива в басейна. По-съществени ще бъдат в долните части от водосборите на реките Струма, Места и Доспат. На 22, 23 и 24 ноември речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане и снеготопене са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност, интензивни валежи и снеготопене са възможни поройни наводнения в сутрешните и обедни часове на 21 ноември във водосборите на река Струма (долното течение и притока ѝ р. Пиринска Бистрица) и река Места (долното течение).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 ноември  2018 г. за областите Хасково, Ямбол и Бургас, НИМХ обявява първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.11.2018 г. е 3 909,2 млн. м3 и представлява 60,2  % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1 % по-малко от обема на 20 .11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 75,7 % от общия им обем;
 • напояване – 51,1 % от общия им обем;
 • енергетика – 64,5 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 254,196 млн. м3, което е 51,1 % от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ – 179,500 млн. м3, което е 46,3 % от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 120,285 млн. м3, което 76,8 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

 • Язовир „Копринка“ – 36,702 млн. м3, което е 25,8 % от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 168,004 млн. м3, което е 42,0% от общия му обем.