Вследствие на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

07 ноември 2019 | 14:30

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -16 см до +17 см), р. Искър при Ребърково (от -13 см до +13 см) и р. Искър при гр. Ореховица (от -24 см до +24 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста (от -4 см до +2 см); за водосбора на р. Искър: от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра: от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: Арда при с. Вехтино (-12 см до +13 см) и Арда при с. Китница (-26 см до +38 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Марица: от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -10 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +4 см. В по-голямата част от басейна водните количества са около праговете за ниски води. С водни количества около праговете за средни води са реките: Струма при гр. Перник, Речица при с. Ваксево, Лебница при с. Лебница и Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.11) от следобедните часове и утре (08.11), вследствие на валежи, се очакват краткотрайни повишения на нивата на реките, разположени западно от р. Вит. На 09.11 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. На 10.11, вследствие на валежи, се очакват незначителни повишения  на нивата в долните течения на реките, разположени западно от р. Янтра.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради дефицита на почвена влажност има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения в следните райони:

-          В следобедните часове на 07.11.2019 г.: в горните части от водосборите на р. Лом и р. Огоста;

-          Във вечерните часове на 07.11.2019 г. и през нощта срещу 08.11.2019 г: във водосборите на р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Смокля, р. Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.11.2019г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.11) речните нива във водосбора ще останат без съществeни изменения. През нощта срещу 08.11 и на 08.11 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка. На 08 и 09.11 ще има незначителни повишения на речните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (07.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.11) и през следващите три нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.11) нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. Утре (08.11), вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения във водосборите на родопските притоци на р. Марица, във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица. На 09.11 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. На 10.11, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения във водосборите на родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.11) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществено изменение. На 08.11, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосборите от долните течения на р. Струма и р. Места. На 09.11 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 10.11, вследствие на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради дефицита на почвена влажност има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения в следните райони:

-          В обедните и следобедни часове на 08.11.2019 - в средните и долни части от водосбора на р. Места - по основната река и в притоците ѝ р. Матан, р. Граднишка, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча, р. Корнишка, р. Неврокопска (в района около гр. Гоце Делчев), р. Мътница.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 8 ноември 2019 г.  не се очакват опасни метеорологични явления

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7.11.2019 г. е 3 564,2 млн. м3, представлява 54,9% от сумата от общите им обеми и е с 0,1% по-малка от сумата от обемите на 6.11.2019 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 67,5% от общия им обем;
  • напояване – 39,9% от общия им обем;
  • енергетика – 64,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 313,724 млн. м3, което е 63,09% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 230,358 млн. м3, което е 59,41% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 91,978 млн. м3, което е 58,70% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,596 млн. м3, което е 22,22% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 144,325 млн. м3, което е 36,08% от общия му обем.