Възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива

17 май 2018 | 16:02

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения в притоците на р. Искър в средното ѝ течение с до + 10 см. Вследствие на комбинация от валежи и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от  - 18 см до + 21 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 12 см до + 11 см.Водните количества на реките във водосбора на р. Искър и реките разположени западно от него са около и над праговете за високи води, в останалата част от басейна водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 2 см до + 3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Незначителни  повишения, вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда. Регистрираните колебания са от - 16 см до + 17 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до - 122/+ 83 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Незначителни  повишения, вследствие оттичане са регистрирани в средното и долно течение на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от - 16 см до + 18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, както  по-значителни ще бъдат повишенията в долните части на основните реки Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 май речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от ранните часове в събота повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 20 май речните нива в басейна ще се понижават, като все още повишения са възможни в долните течения на основните реки , в резултата на оттичане. В резултат на интензивни валежи от ранните сутрешни часове на 19 май има вероятност за поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Скът, в горните (под яз. Искър) и долните части от водосбора на р. Искър по основната река, във водосборите на десните притоци на р. Искър (Стари Искър, Малък Искър, Златна Панега ) и десния ѝ приток р. Гостиля,  в целите водосбори на Вит и Осъм, във водосборите на реките Росица, Елийска и  Студена (притоци на р. Янтра) и долните части от водосбора на р. Янтра по основната река. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 18, 19 и 20 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. Утре водните нива на реките от водосбора ще са без съществени изменения.  На 19 май още от ранните часове ще има повишения на водните нива на реките в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Блато,  Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 20 май речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните часове на 21 и 22 май ще има краткотрайно повишение на  водните нива на реките във водосбора над яз. „Панчарево“.  На 23 май ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска , Малък Искър и в средното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 18, 19 и 20 май, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни вследствие на валежи и оттичане речните нива в по-голяма част от водосбора ще се повишават. По значителни повишения се очакват в събота при р. Росица и в горното течение на основната река при гр. Габрово. От 20 май се очакват понижения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 19-21 май са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива днес, в резултат на валежи в следобедните часове. Утре речните нива в басейна ще са без съществени изменения. На 19 май в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на Северночерноморските реки. В неделя водните нива  на реките ще се понижават или ще са без съществени изменения.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица. На 19 май в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в сутрешните часове в планинските части от водосборите на реките Тунджа и Марица, а в следобедните и вечерни часове във водосборите на Тунджа и Арда и в средното и долно течение на Марица. На 20 май водните нива  на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на интензивни валежи от ранните сутрешни часове на 19 май има вероятност за поройни наводнения във водосборите на рилските притоци на р. Марица, във водосбора на р. Тополница, в горните части от водосборите на реките Луда Яна, Пясъчник (над яз. „Пясъчник“) и Стряма (притоци на  Марица).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна днес и утре ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 19 май в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията на реките в горните части от водосбора на р. Места и средните части от водосбора на р. Струма. На 20 май речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на интензивни валежи от ранните сутрешни часове на 19 май има вероятност за поройни наводнения в горните части от водосбора на рилските притоци на р. Места и р. Струма.

На 18 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17. 05. 2018 г. е 5160,4 млн. м3 и представлява 79,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,3% от общия им обем
  • напояване – 67,1% от общия им обем
  • енергетика – 87,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 437,653 млн. м3, което е 88,0 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 321,633 млн. м3, което е 82,9 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 147,911 млн. м3, което 94,4 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 103,090 млн. м3, което е 72,5 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 257,506 млн. м3, което е 64,4 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“, като за последното денонощие изпусканото водното количество е в размер на 15 м3/сек.