Възможни са колебания на речните нива

15 ноември 2017 | 16:42

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се задържали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -7 см до +23 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Голяма река (приток на р. Янтра) и р. Арда.

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -5 см до +23 см;

Черноморски басейн: колебания от -2 см до +10 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна остават без съществени изменения. От вечерните часове на 16 до 18.11. вследствие на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на реките: р. Лом, р. Огоста, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 16, 17 и 18.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 16, 17 и 18.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на добруджанските черноморски реки, р. Камчия и южночерноморските реки във вечерните часове на 16.11. и в сутрешните на 17.11. водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни колебания на нивата във водосборите на: р. Тунджа – горно течение; р. Марица и родопските ѝ притоци; р. Арда – горно течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават. В резултат на валежи във вечерните часове на 16.11. и в сутрешните на 17.11 се очакват краткотрайни незначителни повишения в средните и долните течения на р. Места и р. Струма, както и във водосборите на пиринските им притоци. По–съществени колебания на нивата са възможни във водосборите на р. Лебница и р. Струмешница (притоци на р. Струма). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 16 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.11.2017 г. е 3770,4 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,0% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,6% от общия им обем.