Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

28 февруари 2017 | 16:14
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения са регистрирани в средното течение на р. Искър, горните части на р. Вит (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +20 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижеия до -8 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -84 см до +13 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 1 и 2 март, в резултат на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна По-значителни повишения са възможни в горните и средни части на водосбора на р. Искър и планинските части на водосборите на реките Вит и Осъм, в сутрешните часове на 2 март. На 3 март речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще останат без съществено изменение. Във вечерните часове на 1 и 2 март, в резултат на валежи и снеготопене се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево и в резултат на валежи краткотрайни покачвания на речните нива във водосборите на р. Лесновска, Владайска и Батулийска. На 2 и 3 март ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни на 2 март в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще остатнат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще се понижават. От вечерните часове на 1и 2 март, вследствие на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни в сутрешните часове на 02.03 в горните части на водосбора на р. Марица. От 3 март нивата в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие оттичане, все още ще има повишения на речните нива в средното и долното и течение на р. Марица. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 1 и 2 март, вследствие на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишеня се очакват в средните и долните части от водосбора на р. Струма, водосбора на р. Места и водосбора на река Доспат в сутрешните часове на 2 март. На 3 март водните нива в басейна ще се понижават, като повишения, вследствие оттичане ще има само в долните части на р. Струма и р. Места. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 1 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.02.2017 г. е 3 704,0 млн. куб. м и представлява 57,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 73,1% от общия им обем;
  • напояване – 48,5% от общия им обем;
  • енергетика – 59,2% от общия им обем.