Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

21 май 2018 | 15:39

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения, като вследствие на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на река Янтра, с до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -21 см до +18 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -24 см до +7 см. Водните количества във водосборите на реките Искър и Янтра са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения или са се понижили незначителни. Регистрирани са понижения до -10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани по-значителни колебания на речните нива на река Мочурица с -1/18 см и на река Бяла при Смолян с -28/+37 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -118/+116 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на Пазарджик и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. През деня се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките: Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, в следобедните часове, в резултат на валежи, са възможни повишения в горните течение на реките Лом и Огоста, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър. На 23 и 24 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър. На 25 и 26 май речните нива ще спадат, като повишение в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни, водните нива на реките ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Днес 21 май в следобедните часове са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в северната част от басейна, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в следобедните часове в рилските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали), по-значителни ще са на 21 май. От следобедните часове на 23 и на 24 май повишения на речните нива ще има отново в рилските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда, като по значителни ще са те на 24 май. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения през целия период. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще се повишават краткотрайно в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи. От следобедните часове на 23 и на 24 май речните нива ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни ще са повишенията в сутрешните часове на 24 май в средните и долни части от водосборите на реките Места и Струма и в следобедните часове на 24 май във водосборите на рилските и пиринските им притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.05.2018 г. е 5 151,4 млн. м3 и представлява 79,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,2% от общия им обем;
  • напояване – 66,9% от общия им обем;
  • енергетика – 86,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 438,551 млн. м3, което е 88,2 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 321,888 млн. м3, което е 83,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 149,089 млн. м3, което 95,1 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 100,084 млн. м3, което е 70,4 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 256,622 млн. м3, което е 64,2 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“ в размер на 15 м3/сек.