Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

25 май 2018 | 15:52

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани по река Нишава при с. Калотина +43см., и по р. Осъм с до +55см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста от -21 см до +17 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -25 см до +28 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Искър при Нови Искър и по горното и средно течение на река Осъм са над прага за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишили или са останали без изменение. Регистрирани са повишения са до +6 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -136/+138 см. Вследствие на валежи е регистрирано повишение по река Луда Яна с до +67см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -19 см до +21 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Марица при Пазарджик и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -15 см до +23 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите. На 28 май речните нива ще се понижават.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове на 26 май в средното и долното течение на река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. От 27 май водните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. В периода 26-29 май речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. На 27 и 28 май речните нива ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. На 27 и 28 май речните нива ще се понижават.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще се понижават. Краткотрайни повишения вследствие на валежи са възможни във високопланинските притоци от басейна.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Очаквани интензивни валежи

На картите е представена прогноза с валидност от 07:00 местно време на 25.05.2018 г. за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48 часа с модела ALADIN-България (изход от модела, стартиран в 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 24.05.2018 г.).

През следващите 48 часа са възможни интензивни валежи:

-    Източнобеломорски басейн – в горното течение на река Пясъчник (приток на р. Марица);

-    Западнобеломорски басейн – във водосбора на река Белишка (приток на р. Места) и в горното течение на р. Пиринска Бистрица (приток на р. Струма).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.05.2018 г. е 5 137,1 млн. м3 и представлява 79,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,9% от общия им обем;
  • напояване – 66,7% от общия им обем;
  • енергетика – 86,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 438,850 млн. м3, което е 88,3 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 319,345 млн. м3, което е 82,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 150,568 млн. м3, което 96,1 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 96,355 млн. м3, което е 67,8 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 254,854 млн. м3, което е 63,7 % от общия му обем.