Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

18 юли 2018 | 16:45

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:  нивата на реките в по-голяма част от басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -13 до +6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само водните количества на реките Искър и Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се понижили. Повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда. По-значителни повишения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани и на р. Въча при  Девин +72 см.  Колебанията на водните нива в останалата част от басейна са от -4 см до +33 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие  са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива  са от -2 см до +4 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Прогнозата е направена  въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на реките от басейна. На 21 юли в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на нивата на реките  във водосборите на Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Малък Искър. На 20 и 21 юли речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните  количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на нивата на реките в планинските части от водосбора. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 юли  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия. На 20 юли речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21 юли  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Камчия и реките разположени северно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще се понижават. В резултат на валежи днес са възможни незначителни повишения  на нивата на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), а  на 20 юли в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  В следобедните и вечерни часове в периода до 20 юли са възможни краткотрайни повишения, главно в Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ – БАН за 18 юли  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.07.2018 г. е 5 200,4 млн. м3 и представлява 80,1% от сумата на общите им обеми, което с 0,1% по-малко от предходния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,5% от общия им обем;
  • напояване – 64,4% от общия им обем;
  • енергетика – 90,5% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда ":
  • Язовир „Кърджали“ – 474,327 млн. м3, което е 95,39% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 352,902 млн. м3, което е 91,01% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 142,535 млн. м3, което 90,96% от общия му обем.

        2. Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 79,174 млн. м3, което е 55,67% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 231,880 млн. м3, което е 57,97% от общия му обем.