Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

31 януари 2019 | 15:55

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи и снеготопене, водните нива на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -1 см до +26 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +42 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +41 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +40 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +22 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -7 см до +4 см, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е понижило по-значително с до -29 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +22 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +24 см; за водосбора на р. Арда от -72 см до +121 см; за водосбора на р. Бяла от -24 до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -120 см до +108 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на родопските реки са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -16 см до +30 см, а за водосбора на р. Места от -26 см до +34 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (31.01) вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.01) ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. В периода 01-03.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (31.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (31.01), вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене речните нива в басейна ще се повишават незначително. В периода 01-03.02 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре все още ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 01 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 46,761 млн.м3, което е 12,06 % от общия обем, приток към 12,0 часа 444,360 м3/ сек /нараства/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 18,998 млн.м3, което е 3,82% от общия обем, приток към 12,0 часа 311,643 м3/сек /намалява/.

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 язовира:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек;

„Бели Лом“ – 0,060 м3/сек;

„Горни Дъбник“ – 0,100 м3/сек;

„Домлян“ – 0,120 м3/сек;

„Кула“ – 0,080 м3/сек;

„Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек;

„Панчарево“ – 10,000 м3/сек;

„Порой“ – 0,120 м3/сек;

„Рабиша“ – 0,050 м3/сек;

„Съединение“ – 0,080 м3/сек;

„Ястребино“ – 0,100 м3/сек;

„Тракиец“ – 0,100 м3/сек;

„Георги Трайков“ – 1,200 м3/сек;

„Сопот“ – 0,110 м3/сек.

През преливните съоръжения преливат язовир „Боровица“ и язовир „Пчелина“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27,300 млн. м3; прелива с 21,43 м3/сек – без проблеми;

яз. „Пчелина“ – обем 54,200 млн. м3; прелива с 4,3 м3/сек – без проблеми.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Кърджали“ – обем 478,238 млн. м3, свободен обем 18,998 млн. м3;

яз. „Среченска бара“ – обем 15,200 млн. м3, свободен обем 0,300 млн. м3;

яз. „Кричим“ – обем 19,537 млн. м3, свободен обем 0,719 млн. м3;

яз. „Розов кладенец“ – обем 18,996 млн. м3, свободен обем 1,404 млн. м3.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 31.01.2019 г. е 4 070.5 млн. м3, представлява 62,7 % от сумата на общите им обеми и е с 1,0% по-голям от обема на 30.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,1% от общия им обем;
  • напояване – 50,0% от общия им обем;
  • енергетика – 69,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 478,238 млн. м3, което е 96,18% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 341,011 млн. м3, което е 87,94% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 125,700 млн. м3, което 80,22% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 50,615 млн. м3, което е 35,59% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 177,772 млн. м3, което е 44,44% от общия му обем.