Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

19 април 2019 | 15:58

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -13 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -22см до +17 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижaвали. Регистрираните изменения на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протича река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -23 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -129 см до +128 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протичат реките Тунджа при с. Павел баня, Въча при м. Забрал, Чепеларска при с. Бачково, Харманлийска при гр. Харманли, Арда в горното при гр. Рудозем.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без промяна. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна източно от р. Янтра. През следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.04) в резултат на валежи се очаква несъществено повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.04.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (19.04) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целият басейн. През следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (19 и 20.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. На 21 и 22.04 речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Западнобеломорски басейн: Днес (19.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 20 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.04.2019 г. е 4259,5 млн. м3, представлява 65,6 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обема на 18.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,1 % от общия им обем;
  • напояване – 52,8 % от общия им обем;
  • енергетика – 73,2 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 391,767 млн. м3, което е 78,79 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 312,780 млн. м3, което е 80,66 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 132,733 млн. м3, което 84,70 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 83,960 млн. м3, което е 59,04 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,924 млн. м3, което е 43,98 % от общия му обем.