Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

23 април 2019 | 14:51

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Искър с от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.          

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -6 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -79 см до +78 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Тунджа при с. Павел баня, Чепеларска при с. Бачково, р. Въча при м. Забрал и Харманлийска при гр. Харманли.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +6 см, а за водосбора на р. Струма от -6 см до +5 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива са възможни днес (23.04) във водосборите на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) в резултат на валежи ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива. През следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 24, 25 и 26.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (23.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна са възможни на 24.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.04, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица в горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.04) в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в басейна. През следващите три дни водните нива в басейна ще са без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.04.2019 г. е 4 283,3 млн. м3, представлява 66,0% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обема на 22.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 73,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 391,204 млн. м3, което е 78,7% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 313,282 млн. м3, което е 80,8% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 127,915 млн. м3, което 81,6% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 86,177 млн. м3, което е 60,6% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,056 млн. м3, което е 44% от общия му обем.