Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

27 юни 2019 | 15:20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -14 см до +19 см, за водосбора на р. Искър от -22 см до +38 см; за водосбора на р. Вит от -22 см до +38 см, за водосбора на р. Осъм от -53 см до +129 см; за водосбора на р. Янтра от -115 см до +175 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -21 см до +39 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за високи води. С водни количества около и под праговете за средни води са водните количества във водосборите на реките Огоста, Искър и р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Вит при с. Търнене, р. Голяма река при гр. Стражица и р. Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Велека при с. Граматиково с до +126 см и във водосбора на р. Камчия (по основната река при с. Гроздьово с до +211 см и в притока ѝ р. Луда Камчия при с. Бероново с до +96 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на реките във водосбора на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -38/+38 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -81/+79 см, Пазарджик с до -15/+35 см и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин с до -86/+87 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +29 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +33 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само водните количества на р. Марица при градовете Пазарджик, Пловдив и Първомай.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -9 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -11 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (27.06) речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28.06, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в долното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега) и в горните и средните течения на реките Вит, Осъм и Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). На 29 и 30.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в сутрешните часове на 28.06 в горната част от водосбора на р. Вит (до вливането на Черни и Бели Вит); в късните обедни часове на 28.06: в горната част от водосбора на р. Видима – водосбора на река Острецка; в горната част от водосбора на р. Росица (до вливането на р. Лопушаница); в горната част от водосбора на р. Янтра – водосборите на реките Козлята и Паничарка.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности в горната част на водосбора и над средномногогодишните стойности в долното течение на основната река. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултата на оттичане, днес и утре, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. През следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 28.06, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.06 и на 01 и 02.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (27.06) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (27.06) речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 28.06, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Камчия (по основната река над яз. Тича) и в притоците ѝ р. Луда Камчия (над яз. Камчия) и във водосборите на Севернобургаските реки, р. Русокастренска и р. Средецка. На 29 и 30.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в обедните часове на 28.06: в средната част от водосбора на р. Луда Камчия (по основната река в участъка от яз. Камчия до яз. Цонево и в притоците ѝ р. Голяма, р. Казандере и р. Балабандере).

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (27 и 28.06) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в долното течение на р. Марица. Във вечерните часове на 28.06 ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Тунджа и в средното и долното течение на р. Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 28 юни 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.06.2019 г. е 4 455,6 млн. м3, представлява 68,6% и е равна на сумата от общите им обеми към 26.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,7% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 76,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 331,180млн. м3, което е 66,60% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 273,738млн. м3, което е 70,59% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,027млн. м3, което е 77,23% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 99,991млн. м3, което е 70,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,120млн. м3, което е 50,78% от общия му обем.