Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

28 юни 2019 | 16:22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили, само в долните течения на основните реки са отчетени повишения, вследствие на оттичане. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -20 см до +21 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +10 см, за водосбора на р. Осъм от -103 см до +99 см; за водосбора на р. Янтра от -167 см до +19 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -24 см до +2 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества във водосборите на р. Вит при с. Крушовица, р. Осъм при градовете Ловеч и Троян и при с. Изгрев, р. Янтра при гр. Велико Търново и с. Каранци и в притоците ѝ р. Росица при гр. Севлиево и р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -206 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е само р. Луда Камчия при с. Бероново.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -37/+37 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -84/+76 см, Пазарджик с до -19/+25 см и в притока ѝ р. Въча при гр. Девин с до -86/+84 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Марица при градовете Пловдив и Първомай и в притока ѝ р. Тополница при с. Поибрене.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като до 01.07, в резултат на оттичане, ще има повишения в долните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в ранните следобедни часове на 28.06 във водосбора на р. Черни Осъм, в горната част от водосбора на р. Янтра (по основната река до гр. Габрово) и във водосборите на реките Видима (до гр. Априлци), Лопушница, Козлята, Паничарка, Дряновска, Белица, Еньовица.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 28, 29 и 30.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (27.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения в горното теченив на р. Огоста (по основната река над гр. Монтана и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста и р. Бързия.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 29, 30.06 и 01.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (28.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане и на валежи, днес, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 29 и 30.06 и 01.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (28.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29 и 30.06 и на 01, 02 и 03.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (28.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (28.06), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Камчия и във водосборите на Севернобургаските реки, р. Русокастренска и р. Средецка. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.06) във вечерните часове на 28.06 ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Тунджа и в средните и долните течения на р. Марица и р. Арда. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в долното течение на р. Марица.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

-                      в следобедните часове на 28.06 в средната част от водосбора на р. Тунджа - във водосбора на основната река (от вливането на р. Енинска до вливането на р. Манастирска) и съответните поречия: Енинска, Мъглижка, Поповска (Борущенска), Радова и Лазова (Манастриска);

-                      в следобедните и вечерни часове на 28.06 в средната и долната част от водосбора на р. Марица – във водосбора на основната река (от гр. Първомай до гр. Димитровград и от вливането на р. Лозенска до границата с Гърция), както и в поречията Азмака, Омуровска, Мечка, Текирска, Каялийка, Старата, Банска, Меричлерска, Мартинка, Арпадере, Юручка, Сазлийка, Харманлийска (до вливането на реките Хасковска и Бързей) и Бисерска.

-                      във вечерните часове на 28.06 в средната част от водосбора на р. Арда – във водосбора на основната река от вливането на р. Давидковска до вливането на р. Крумовица, както и в поречията Боровица, Кьошдере, Върбица, Бююкдере, Перперек и Крумовица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

     Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. 

За 28 юни 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.06.2019 г. е 4 455,6 млн. м3, представлява 68,6% и е равна на сумата от общите им обеми към 26.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,7% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 76,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 331,180млн. м3, което е 66,60% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 273,738млн. м3, което е 70,59% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,027млн. м3, което е 77,23% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 99,991млн. м3, което е 70,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,120млн. м3, което е 50,78% от общия му обем.