Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

10 юли 2019 | 16:00

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Искър по основната река  до -27 см до +52 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -21 см до +18 см; за водосбора на р. Искър от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +6 см, за водосбора на р. Осъм от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е само водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. 

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение или са се повишили, вследствие на валежи. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -87/+87 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Струма от -21 см до +18 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките: р. Нишава, р. Габерска, р. Огоста, р. Искър (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър), р. Вит (р. Черни Вит, р. Бели Вит), р. Янтра (планинската част на водосбора на притока ѝ р. Росица, водосбора над гр. Велико Търново, р. Лефеджа), Добруджанските реки. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосбора на р. Ерма и в горните течения: на р. Искър (над яз. Искър и в района на градовете Самоков, София, Елин Пелин, Нови Искър); на р. Янтра (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица в района над гр. Априлци (р. Видима).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 11, 12 и 13.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора (в района на градовете Монтана и Враца и в притока р. Скът). На 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 11, 12 и 13.07.2019 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (10.07) ще има повишения на водните нива в целия водосбор. Най-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 11, 12 и 13.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре (10 и 11.07) речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. По-съществени ще бъдат повишенията в горното течение по основната река над гр. Габрово и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (10.07) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките Черни Лом, Бели Лом и Малки Лом. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще има нови повишения на водните нива на реките Черни Лом и по основната река в района на гр. Русе. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на: р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия (р. Врана, р. Луда Камчия, р. Елешница), р. Айтоска, р. Средецка, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Резовска. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива в басейна ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: Днес (10.07) ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива на: р. Марица (водосбора над гр. Белово, р. Чепинска, р. Стара река (Пещерска), р. Тополница, р. Въча, р. Пясъчник, р. Чепеларска, р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Сазлийка); р. Тунджа (водосбора над яз. Копринка, р. Енинска, р. Асеновска, р. Мочурица); р. Арда (водосбора над яз. Кърджали). От следобедните часове на 11.07 и на 12.07 речните нива ще се понижават. На 13.07 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на Родопските притоци на р. Марица и р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосборите на: р. Тунджа (в горното течение: в притоците ѝ над яз. Копринка, в района на гр. Казанлък и в притоците ѝ р. Енинска и р. Поповска); р. Марица в района на градовете Стамболийски, Пловдив, Асеновград, Раковски, Хасково, Димитровград, Гълъбово, Любимец, Свиленград (по основната река и в Рило-Родопските ѝ притоци - р. Крива, р. Яденица, р. Стара (Пещерска), р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска, р. Бисерска, р. Лозенска и в горните течения на Старопланинските ѝ притоци – р. Тополница, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Стряма и р. Сазлийка (в района на яз. Розов кладенец); р. Арда (в целия водосбор по основната река и в притоците ѝ, най-значителни в районите на яз. Кърджали, яз. Студен кладенец и яз. Ивайловград); р. Бяла – целия водосбор.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще премине над жълтия праг за предупреждение през нощта на 10 срещу 11.07.2019 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (10.07) ще има повишения на водните нива в целите водосбори на р. Струма, р. Места и р. Доспат. От следобедните часове на 11.07 и на 12 и 13.07 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: през деня на 10.07 и във вечерните часове на 10 срещу 11.07 във водосборите на: р. Места (в притоците ѝ р. Исток в района на градовете Банско и Разлог, р. Добринишка в района на с. Добринище, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Канина и р. Бистрица); р. Струма (в притоците ѝ р. Конска, р. Светля (над яз. Пчелина); р. Доспат (в района на яз. Доспат).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 11 юли 2019 г. през деня опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.07.2019 г. е 4 387,4 млн. м3, представлява 67,6% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 09.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 54,0% от общия им обем;
  • енергетика – 75,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 337,218 млн. м3, което е 67,82% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 262,312 млн. м3, което е 67,65% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 107,032 млн. м3, което е 68,30% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 94,847 млн. м3, което е 66,69% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 195,145 млн. м3, което е 48,79% от общия му обем.