Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

15 юли 2019 | 14:41

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. По-съществени изменения на нивата са регистрирани във водосбора на р. Искър от -33 см до +49 см и на р. Янтра при гр. Габрово от -29 см до +32 см и в притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница от -8 см до +21 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -27 до +7 см за водосбора на р. Искър от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +16 см, за водосбора на р. Осъм от -25 см до +31 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +17 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър), р. Осъм при гр. Троян, р. Янтра при гр. Велико Търново и на притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. С водни количества над прага за средни води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи, или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Марица при градовете Белово (с -77/+81 см) и Пазарджик (с -23/+45 см), р. Въча при гр. Девин с -88/+3см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -14 см до +19 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +29 см; за водосбора на р. Арда от -40 см до +33 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Марица при гр. Белово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 до +9 см; за водосбора на р. Струма от -25 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.07) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Лом (р. Чупренска, р. Стакевска), р. Огоста (р. Бързия), р. Искър (водосбора над яз. Искър), р. Янтра (водосбора над яз. Ал. Стамболийски) и Добруджанските реки. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 16.07 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 17 и 18.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества за 16, 17 и 18.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на валежи и оттичане до утре (16.07) ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 16, 17 и 18.07.2019 ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.07) в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър. На 16, 17 и 18.07 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 16, 17 и 18.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на валежи и оттичане до утре (16.07) ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (15.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (15.07) речните нива ще се понижават. В следобедните часове на 16.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на р. Батова и в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия. В останалата част на басейна речните нива ще се понижават. На 17 и 18.07 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (15.07) в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Марица (Родопските притоци), р. Тунджа (водосбора над яз. Жребчево), р. Арда (водосбора над яз. Кърджали). В следобедните часове на 16.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Марица (горното течение на р. Чепинска, р. Стара река Пещерска, р. Въча във водосбора на р. Девинска). На 17 и 18.07 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (15.07) в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Места (р. Бяла Места, р. Черна Места, р. Бяла, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча). В останалата част на водосбора на р. Места и във водосбора на р. Струма речните нива ще се понижават. В следобедните часове на 16.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Струма (р. Пиринска Бистрица), р. Места (р. Бяла Места, р. Белишка, р. Туфча, р. Канина, р. Дъбнишка и р. Бистрица), р. Доспат (целия водосбор). На 17 и 18.07 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 16 юли 2019 г. през деня опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.07.2019 г. е 4 360,4 млн. м3, представлява 67,2% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% по-малко от обема на 12.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,2% от общия им обем;
  • напояване – 53,2% от общия им обем;
  • енергетика – 75,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 343.997 млн. м3, което е 69.18% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 260.741 млн. м3, което е 67.24% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 103.624 млн. м3, което е 66.13% от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91.383 млн. м3, което е 64.26% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 190.444 млн. м3, което е 47.61% от общия му обем.