Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

14 август 2019 | 15:06

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -22 см до +13 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра с до ±7 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни и ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +5 см, като р. Факийска при с. Зидарово е пресъхнала. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа с до ±8 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Арда с до ±9 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: Арда при с. Китница (от -27 см до +31 см), Марица при гр. Белово (с до ±93 см), Въча при гр. Девин (с до ± 91 см), Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до ±44. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 15.08 са вероятни минимални, краткотрайни повишения на речните нива в западната част от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.08) и през ледващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.08.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (14.08) и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В периода 16.08 - 17.08, в резултат на валежи се очакват несъществени повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.08.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.08.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (14.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта срещу и в ранните сутрешни часове на 16.08 са вероятни минимални, краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове на 15.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове на 15.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 15.08.2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.08.2019 г. е 4 122,5 млн. м3, представлява 63,5% от сумата на общите им обеми и е с 0,2% по-малко от обемите на 13.08.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,8% от общия им обем;
  • напояване – 48,8% от общия им обем;
  • енергетика – 72,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 356,127 млн. м3, което е 71,62% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 239,950 млн. м3, което е 61,88% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 90,912 млн. м3, което е 58,02% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 68,729 млн. м3, което е 48,33% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 169,588 млн. м3, което е 42,40% от общия му обем;