Възможни са краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи

12 юни 2019 | 15:18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили, в резултат на оттичане и валежи. Повишения са отчетени в долните течения на водосборите на реките Огоста (с до +60 см), Искър (с до +42 см), Вит (с до +35 см), Осъм (с до +47 см), Янтра (с до +71 см) и Русенски Лом (с до +22 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -33 см до +10 см, за водосбора на р. Вит от -23 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -70 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +9 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са р. Палакария при с. Рельово, р. Искър при гр. Нови Искър и при гр. Роман, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Голяма река при гр. Стражица и р. Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени краткотрайни повишения на речните нива на р. Луда Яна при с. Росен (-34 см до +36 см), на р. Банска при с. Добрич (-26 см до +35 см) и във водосбора на р. Арда (с до -10 см до +20 см по основната река и в притоците ѝ с до -18 см до +22 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-89/+9 см) и горното течение на р. Марица (от -76 до +73 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +5 см, а във водосбора на р. Струма са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на р. Вит и р. Осъм, както и във водосборите на р. Янтра (в горното и средното течение и в притоците ѝ р. Лефеджа, р. Голяма река и р. Джулюница) и р. Русенски Лом. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане, до 13.06 ще има повишения в долните течения на р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 13 и 14.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес (12.06) ще има краткотрайни повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат те в планинските части от водосбора (по основната река и в притока ѝ р. Лефеджа – р. Джулюница и р. Голяма река). През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. През следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора плавно ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.06), вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Камчия, Севернобургаските реки, р. Русокастренска и р. Средецка. На 13 и 14.06 водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 15.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия и реките южно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.06) речните нива в басейна краткотрайно ще се повишат в резултат на валежи. По-съществени повишения ще има в горните течения на р. Тунджа (над яз. Жребчево), р. Марица (в притоците над гр. Пловдив) и р. Арда (в притоците ѝ р. Черна река , р. Върбица и р. Крумовица). На 13 и 14.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна (р. Тунджа, р. Марица и р. Арда). На 15.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Тунджа, в Родопските притоци на р. Марица и в долното ѝ течение, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Места и на р. Струма. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.06.2019 г. е 4485,4 млн. м3 и представлява 69,1 % от сумата на общите им обеми, което е като обемите на 11.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,0% от общия им обем;
  • напояване – 55,0% от общия им обем;
  • енергетика – 77,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 352,442 млн. м3, което е 70,88% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 284,558 млн. м3, което е 73,38% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 120,903 млн. м3, което е 77,15% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 105,984 млн. м3, което е 74,52 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 200,655 млн. м3, което е 50,16% от общия му обем.