Възможни са краткотрайни повишения във водосборите на реките

04 юли 2018 | 16:33

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през изминалото денонощие  нивата на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните изменения в басейна са от -24 см до +18 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през  денонощието  са се понижили или са останали без съществени изменения. Измененията регистрирани в басейна са от -24 см до +4 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води. 

Източнобеломорски басейн : нивата на реките в по-голямата част от басейна  през последното денонощие  са се понижавали, само в планинските части на водосбора са отчетени повишения, в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча (-85/+78 см). По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда с до +57 см. Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от +35 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие, нивата на  реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -11 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: в следобедните и вечерни часове днес, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосбора на р. Нишава и притоците ѝ р. Ерма и р. Габерска, както и в планинските части от водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 5 и 6 юли речните нива в басейна ще се понижават.  В следобедните и вечерни часове на 5 юли  във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки  в резултат  на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива.  На 7 юли  в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи ще има повишения на нивата във водосборите на реките, разположени западно от р. Осъм.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

В обедните и следобедните часове на  4 юли  във водосборите на р. Искър (в притоците ѝ от горното течение над яз. Панчарево – р. Черни Искър, р. Леви Искър, р. Егуля, р. Витошка Бистрица, р. Слатинска), на р. Вит (в притока ѝ Бели Вит) и на р. Янтра (в притока на р. Росица – р. Видима);

-   В обедните и следобедните часове на 6 юли  в притоците на р. Искър - Черни Искър и Леви Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на  5, 6 и 7 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. Панчарево. На 7 юли  в следобедните и вечерни часове  ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 5, 6 и 7 юли водните количества ще са около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Днес и утре в следобедните и вечерни часове  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 юли  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и на 8 юли са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 4-6 юли в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива, главно във водосборите на Северночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат  през нощта срещу  5 юли  в Рилските и Родопските притоци на р. Марица. На 6 и 7 юли  речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, повишения вследствие на валежи ще има само в горните течения на Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда над яз. Кърджали.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- В следобедните часове на  4 юли  – в притоците в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), във водосбора на р. Марица (в горните течения на притоците ѝ р. Стряма и р. Чепеларска);

През нощта на 4 срещу 5 юли  – във водосбора на р. Марица (по основната река около и над гр. Пазарджик и във водосборите на р. Тополница (след яз. Тополница), р. Чепинска, р. Стара (Пещерска);

-   В следобедните часове на 5 юли – във водосбора на р. Марица (в притоците ѝ р. Въча над гр. Девин);

В следобедните часове на 6 юли  – в притоците в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), във водосбора на р. Марица (в горните течения на притоците ѝ р. Крива, р. Тополница, р. Луда Яна).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание в следобедните и вечерните часове на 7 и 8 юли.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове днес, и на 6 и 7 юли, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма и във водосбора на р. Доспат.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- В следобедните и вечерни часове на 6 юли – във водосбора на р. Доспат, в горните течения на р. Места (в притоците ѝ р. Черна Места, р. Грамадна, р. Честна, р. Белишка, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча) и на р. Струма (в притока ѝ р. Рилска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според  прогнозата на НИМХ – БАН за 5 юли  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.07.2018 г. е 5 185,3 млн. м3 и представлява 79,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,4% от общия им обем;
  • напояване – 64,5% от общия им обем;
  • енергетика – 89,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние

          Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 481,063 млн. м3, което е 96,8 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 362,288 млн. м3, което е 93,4 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 134,510 млн. м3, което 85,8 % от общия му обем

           Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 81,954 млн. м3, което е 57,6 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 231,400 млн. м3, което е 57,9 % от общия му обем