Възможни са несъществени повишения на речните нива

16 август 2019 | 15:18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения, а вследствие на валежи са регистрирани несъществени повишения на речните нива при отделни измервателни пунктове. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър с до ±14 см; за водосбора на р. Вит с до ±5 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Измененията на нивото на р. Огоста в долното течение (от -36 см до +39 см) са вследствие действието на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни и ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +4 см, като р. Факийска при с. Зидарово е пресъхнала. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на водните нива основно във водосборите на реките Арда и Марица, по-съществени съответно на р. Черна при с. Търън (с до 29 см) и на р. Чепеларска при с. Бачково (с до 46 см). Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +46 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +29 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: Арда при с. Китница (от -29 см до +36 см), Въча при гр. Девин (с до ± 89 см), Тунджа при гр. Павел Баня (от -42 см до +34 см) и с. Баня (с до ±45 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.08.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. В периода 17.08 - 19.08, в резултат на валежи се очакват несъществени повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.08.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (16.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения като в резултат на валежи са вероятни несъществени повишения на речните нива в горната част от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.08.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (16.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре през деня, в резултат на валежи са вероятни минимални, краткотрайни повишения на нивата на южните черноморски реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Днес до края на деня и утре в следобедните часове, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горната част от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, утре следобед са вероятни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17.08.2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.08.2019 г. е 4 101,7 млн. м3, представлява 63,2% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% по-малко от обемите на 15.08.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,5% от общия им обем;
  • напояване – 48,4% от общия им обем;
  • енергетика – 71,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 356,127 млн. м3, което е 71,62% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 238,930 млн. м3, което е 61,62% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 90,211 млн. м3, което е 57,57% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 66,724 млн. м3, което е 46,92% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 168,268 млн. м3, което е 42,07% от общия му обем.