Възможни са нeзначителни колебания на речните нива

21 ноември 2017 | 15:54

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на нивата в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Янтра, Факийска, Ропотамо и Арда. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата в горното течение на р. Янтра при Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

                Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +22 см;

                Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +30 см;

                Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +19 см;

                Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни в резултат на частично снеготопене ще има незначителни колебания на водните нива в средните и долните течения на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се повишат незначително в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 ноември  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. На 23 и 24 ноември нивата ще се задържат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни повишения в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като повишения в резултат на оттичане са възможни до вечерните часове днес в долните течения на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива в басейна ще се понижават. През следващите три дни в резултат на частично снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира,че  речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира,че

водните количества ще  са под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 22 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.11.2017 г. е 3 766,5 млн. м3 и представлява 58,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,5% от общия им обем.