Възможни са незначителни краткотрайни повишения на водните нива

22 август 2017 | 15:57

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите н а  р. Вит при с. Биволаре - с до +28 см; р. Крумовица при Гара Кула - с до +22 см и на  Бяла река при с. Долно Луково - с до +44 см. Всички наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +44 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +12 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Вит и  Осъм, както и във водосборите на реките Янтра и  Русенски Лом. На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 23, 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните  количества на  23, 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните  количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 август ще бъдат около средно многогодишните  стойности. Днес се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават и ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн:  Във вечерните часове днес в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения във водосборите на  р. Тунджа – долното  течение; р. Марица – долното  течение; р. Арда – в горните течения на основната река и притоците й р. Върбица и р. Крумовица и Бяла река. На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават и ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна при Смолян няма да достигне жълтия праг на внимание през следващите три дни.
  • Според последните симулации на модела водното количество на р. Върбица при  Златоград също няма да достигне жълтия праг на внимание през следващите три дни.

Западнобеломорски басейн: Днес  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания в долното течение на р. Места. На 23, 24 и 25 август  водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 23 август 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.08.2017 г. е 4 048,6 млн. м3 и представлява 62,4 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 83,3% от общия им обем;
  • напояване – 46,6% от общия им обем;
  • енергетика – 70,9% от общия им обем.