Възможни са незначителни краткотрайни повишения

21 август 2017 | 16:33
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки  са останали без съществени изменения.  В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -18 см до +41 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са  около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +9 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +41 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове днес  и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в долните и средните течения на реките Искър,  Вит, Янтра и Русенски Лом. На 23 и 24 август нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 23 август вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Във вечерните часове днес и в сутрешните часове утре, вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора на р. Искър над яз. Панчарево. Водните количества ще са под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 август ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес нивата на  реките ще се задържат без изменение.  На  23 август  в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения в средното и долното течение на основната река и във водосбора на притока й – река  Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че на 22, 23, 24 и 25 август водните количества в долното течение на реката ще бъдат около средно многогодишните стойности. Нивата във водосбора днес ще останат без съществени изменения. На 22 и 23 август се очакват краткотрайни повишения вследствие на валежи. От 24 август нивата ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес  речните нива ще останат без съществени изменения.  На 22 август  в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения главно във водосборите на река Голяма Камчия и южночерноморските реки. На 23 и 24 август нивата ще се понижават или ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове днес и утре  в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения във водосборите на  Рило-Родопските притоци на реките Марица и  Арда. На 23 и 24 август водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна при гр. Смолян няма да достигне жълтия праг на внимание през следващите три дни. Западнобеломорски басейн: Днес  речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. От вечерните часове на днешния ден и на 22 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките Доспат и Места. На 23 и 24 август речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 23 август вследствие оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 22 август 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.08.2017 г. е 4 063,1 млн. м3 и представлява 62,6 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 83,7% от общия им обем;
  • напояване – 46,8% от общия им обем;
  • енергетика – 71,1% от общия им обем.