Възможни са незначителни повишения на речните нива

04 април 2017 | 15:38
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +16 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +19 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес вечерта и през следващите три дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да бъдат повишенията в сряда и четвъртък във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Осъм и Янтра (в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 5, 6 и 7 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките над яз. Панчарево - р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Златна Панега и р. Гостиля. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 5, 6 и 7 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горното течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново, както и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 април ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. В периода 5-7 април са възможни незначителни повишения във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 6 април вечерта в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на черноморските добруджански реки, на р. Камчия и на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения във водосборите на: р. Тунджа (в горното и средното течение на основната река), р. Марица (в горното и средното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци) и р. Арда (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й р. Върбица и р. Крумовица). Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите 2-3 дни вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на наблюдаваните реки Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 05 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 4 април е 4 115.7 млн. куб. м и представлява 63,4 от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 79,9 от общия им обем;
  • напояване – 52,6% от общия им обем;
  • енергетика – 66,3% от общия им обем.