Възможни са незначителни повишения на речните нива

05 април 2017 | 16:37
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 18 см Черноморски басейн: колебания от - 3 см до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 14 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 5 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн довечера и през следващите два дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да бъдат повишенията през нощта срещу четвъртък и в петък следобед в горните и средните части от водосборите на реките Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 6 и 7 в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното и средното течение на основната река, както и във водосборите на реките над яз. „Панчарево“: Владайска, Банкенска, Блато,  Искрецка, Габровница, Малък Искър, Златна Панега. На 8 април повишения все още ще са възможни в долното течение на основната река вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово, както и във водосборите на притоците й Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като са възможни краткотрайни повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.      Черноморски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения. На 6 и 7 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в целия басейн. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2-3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения във водосборите на реките Тунджа (в средното и долното течение на основната река), Марица (в горното и средното течение на основната река и в долните течения на родопските й притоци Чепинска, Стара река (Пещерска), Чепеларска) и Арда (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й Върбица и Крумовица).
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2-3 дни вследствие на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 06 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 април е 4 117,5 млн. м3 и представлява 63,4 от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 79,9 от общия им обем
  • напояване – 54,8% от общия им обем
  • енергетика – 66,4% от общия им обем