Възможни са незначителни повишения на речните нива

11 декември 2017 | 15:15

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 7 см до + 7 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения на водните нива с до - 2 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна през последното денонощие са от - 15 см до + 11 см, като вследствие действието на хидротехнически съоръжения са отчетено повишение от + 72 см във водосбора на р. Въча. Водните количества в горното течение на р. Арда са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества във водосборите на р. Тунджа и р. Марица.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени именения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -11 см до +5 см. Водните количества в горното течение на р. Струма са около праговите за високи води, а в останалата част от басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 декември водните количества. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 12 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11 декември е 4143,4 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80% от общия им обем
  • напояване – 45,9 % от общия им обем
  • енергетика – 74,7 % от общия им обем.