Възможни са незначителни повишения на речните нива

03 декември 2018 | 16:29

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на почти всички реки във водосбора са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 11 см до + 11 см; за водосбора на р. Вит от - 7 см до + 5 см; за водосбора на р. Осъм от - 4 см до + 7 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 6 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от - 11 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления (Брегови лед) е регистриран по р. Осъм в района на Троян.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 10 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 11 см до + 5 см; за водосбора на р. Марица от - 4 см до + 10 см; за водосбора на р. Арда от - 8 см до + 5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от - 145 см до + 144 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на горното и средно течение на основната р. Марица и р. Въча при гр. Девин (м. Забрал), където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 6 см до + 7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни, речните нива ще останат без съществени изменения. На 4 декември в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на частично снеготопене, главно във водосборите на реките западно от р. Искър. На 5 декември са възможни незначителни повишения на речните нива западно от р. Искър – в резултат на частично снеготопене, а във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра – в  резултат на частично снеготопене и валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 4, 5 и 6 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 4, 5 и 6 декември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 декември водното количество ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения и под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива са възможни днес в следобедните и вечерни часове във водосборите на Северночерноморските реки в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива са възможни в следобедните и вечерни часове в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива са възможни в следобедните и вечерни часове в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3.12. 2018 г. е 3847,9 млн. м3 и представлява 59,3% от сумата на общите им обеми, което е с 0,5% по-малко от обема на 30. 11. 2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,6% от общия им обем
  • напояване – 50,8% от общия им обем
  • енергетика – 62,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 266,450 млн. м3, което е 53,59% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 186,109 млн. м3, което е 47,99% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 105,371 млн. м3, което 67,24% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 37,959 млн. м3, което е 26,69% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 165,100 млн. м3, което е 41,28% от общия му обем.