Възможни са незначителни повишения на речните нива

14 март 2019 | 16:36

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие, речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -14 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -10 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -79 см до +79 см) и Тунджа при с. Баня (от -46 см до +45 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Чепеларска при с. Бачково и р. Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -7 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -11 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.03) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива, основно във водосборите западно от р. Осъм. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (14.03) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 176.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.03.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (14.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.03) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.03) в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Марица (горното течение на основната река и планинските притоци) и в горното течение р. Арда. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.03) в следобедните и вечерни часове са възможни минимални повишения на речните нива, в резултат на валежи. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 15 март 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.03.2019 г. е 3 935,9 млн. м3, представлява 60,6% от сумата на общите им обеми и е се равнява на обема от 13.03.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,2% от общия им обем;
  • напояване – 50,9% от общия им обем;
  • енергетика – 65,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 365,996 млн. м3, което е 73,6% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 301,323 млн. м3, което е 77,7% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 104,386 млн. м3, което 66,6% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 60,296 млн. м3, което е 42,4% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 179,680 млн. м3, което е 44,9% от общия му обем.