Възможни са незначителни повишения на речните нива в Дунавски и Черноморски район

11 септември 2018 | 16:05

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива  през последното денонощие се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от  -25 см до +24 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит при с.Търнаре са над праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +1 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Марица и притока и р. Въча от -78 см до +78 см (приток на р. Марица). Водните количества на реките са под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при Девин са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Места от -33 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 12 и 13 септември в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения в горните течения на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 12, 13 и 14 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат около праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества  на 11, 12 и 13  септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В резултат на валежи на 13 септември  ще има краткотрайни повишения в горното течение на р. Янтра и в планинските ѝ притоци р. Лефеджа (р. Голяма река, р. Джулюница). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата на реките от водосбора ще останат без съществени изменения. На 13 септември, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива ще са без съществени изменения. На 12 и 13 септември, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива главно във водосбора от средното и долно течение на р.Камчия и на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни  речните нива   ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 11 и 12 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.09.2018 г. е 4 583,1 млн. м3 и представлява 70,6 % от сумата на общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с 10.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 83,5 % от общия им обем;
  • напояване –57,4 % от общия им обем;
  • енергетика – 78,5 % от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 370,321 млн. м3, което е 5% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 268,208 млн. м3, което е 69,2 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 115,321 млн. м3, което 73,6 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 47,986 млн. м3, което е 33,7 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 195,725 млн. м3, което е 48,9% от общия му обем.