Възможни са незначителни повишения на речните нива вследствие на валежите

09 април 2019 | 15:51

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -32 см до +38 см, по-значително повишение е регистрирано при гр. Нови Искър с до +113 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +39 см; за водосбора на р. Арда от -23 см до +36 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -130 см до +142 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Марица при гр. Радуил, р. Чепинска при гр. Велинград, р. Въча при гр. Девин, р. Чепеларска при с. Бачково и р. Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +19 см, а за водосбора на р. Струма от -1 см до +28 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (09.04) ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са те във водосборите на реките западно от р. Вит (р. Лом, р. Огоста, горните части от водосбора на р. Искър) и в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. От вечерните часове на 09.04 ще започне понижение на речните нива, като в резултат на оттичане ще има повишения до 10.04 в долните течения на основните реки. На 11.04 и 12.04 в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни повишения са възможни на 11.04 в долните части от водосбора  на р. Искър и във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) водните нива на реките във водосбора ще се повишават в резултат на валежи. На 10, 11 и 12.04 речните нива ще започнат за се понижават, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и утре водните нива на реките във водосбора ще се повишават, като по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи незначителни повишения на водните нива ще има в периода 10- 11.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.04) и през следващите 3 дни вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни на 11.04 във водосборите на р. Провадийска, Камчия и всички южночерноморски реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.04) речните нива в басейна ще се  повишават. По-значителни ще са в горните части от водосбора на р. Марица и планинските ѝ притоци. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като на 10.04 и на 11.04 ще има повишения в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. На 11.04 в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа.

По данни на Европейската система за предупреждения за наводнения все още има опасност от поройни наводнения на 09.04 в горното течение на р. Марица и притоците ѝ над гр. Пазарджик.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино не се очаква да достигне жълтия праг за внимание през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.04) в следствие на валежи нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в долното течение на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница и в горните части от водосбора на р. Места. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още ще има повишения на речните нива в долните части на р. Струма и р. Места. В резултат на валежи са възможни нови краткотрайни повишения на нивата в долните части от водосбора на река Струма във вечерните часове на 10.04 и в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма в следобедните и вечерни часове на 12.04.

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения за наводнения има на 09.04 все още има в горните части от водосбора на р. Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 10 април 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.04.2019 г. е 4 014,1 млн. м3, представлява 62, 1% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1%  повече от обема на 08.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,3% от общия им обем;
  • напояване – 51,3% от общия им обем;
  • енергетика – 67,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 366,939 млн. м3, което е 73,8 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 289,357 млн. м3, което е 74,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 115,084 млн. м3, което 73,4 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 71,115 млн. м3, което е 50,0 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 171,568 млн. м3, което е 42,9 % от общия му обем.