Възможни са поройни наводнения заради повишена почвена влажност и интензивни валежи

03 юли 2018 | 16:37

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие. По-значителни изменения са регистрирани на р. Искър (- 53/+ 18 см), р. Осъм (- 44/+ 8 см), р. Янтра (- 55/+ 5 см). Измененията на речните нива в останалата част от басейна са от - 19 см до + 5 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до - 6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води. 

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна през последното денонощие се понижавали. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са  регистрирани в горното течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча (- 119/+ 120 см). По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда с до + 56 см. Регистрираните водни нива в останалата част от басейна са с колебания от + 30 см до + 17 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от - 10 см до + 3 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в следобедните и вечерни часове днес вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и  Янтра. На 4 юли повишения на речните нива ще има във водосбора на р. Нишава и притоците ѝ Ерма и Габерска,  в планинските части на Огоста,  Искър, Вит и в целите водосбори на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. На 5 и 6 юли речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като вследствие на валежи повишения на речните нива ще има на 5 във водосборите на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки, а на 6 юли незначителни повишения на водните нива са възможни в планинските притоци на Лом, Огоста и в горното и средното течение на Искър. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 4 юли във водосборите на р. Искър (в притоците ѝ от горното течение над яз. „Панчарево“ – Черни Искър, Планщица, Егуля, Витошка Бистрица). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. „Панчарево“ и в средното течение на основната река. На 5 и 6 юли водните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните часове на 6 юли са възможни краткотрайни повишения в средните и долните части на водосбора. Водните количества по основната река са над праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 юли водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения, като в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 юли водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в периода 3-5 юли, са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: повишения днес ще има във водосборите на Северночерноморските реки (Добруджанските реки, Батова, Провадийска река и Камчия) в резултат на валежи. На 4 юли речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на 5 юли повишения на водните нива ще има в реките от целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на Провадийска река, Камчия и в планинските части от водосборите на Севернобургаските реки,  Русокастренска и Средецка. На 6 юли речните нива в басейна ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: речните нива днес ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на Тунджа, Марица и Арда. Утре и на 5 юли повишения ще има в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията на 4 юли в Рилските и Родопските притоци на р. Марица, а на 5 юли в горното и средното течение на Тунджа и в притока ѝ Мочурица, в Рилските и Родопски притоци на Марица и в притоците ѝ Стряма, Сазлийка, както и в горното течение на Арда над яз. „Кърджали“. На 6 юли речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, повишения вследствие на валежи ще има само в горните течения на Родопските притоци на Марица и в горното течение на Арда над яз. „Кърджали“.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

 • Около обяд и след обяд днес в притоците на р. Марица (Ибър, Стара (Костенецка), Крива, Яденица и Чепеларска (в притоците ѝ над гр. Лъки и над с. Нареченски бани) и на Арда (в притоците ѝ Черна река и Давидковска)
 • През нощта на 4 юли – във водосбора на р. Марица (по основната река преди и около Пазарджик)
 • В следобедните часове на 4 юли – във водосбора на р. Марица (в горното течение на Стряма и във водосборите на Чепинска (в притока ѝ над Велинград р. Хремщица), Въча (в притока ѝ р. Девинска)
 • В обедните и следобедните часове на 5 юли – във водосбора на Марица (в притока ѝ Въча над Девин (притоците ѝ Широколъчка и  Девинска) и в горното течение на Арда (в притоците ѝ Черешовска,  Бориковска, Текирска)

 

 • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
 • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове днес.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на  Места и Струма. На 5 юли речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните часове ще има повишения на речните нива в средното и долното течение на р. Места и във водосбора на р. Доспат. На 6 юли вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Елешница) и във водосбора на р. Доспат.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

 • В следобедните и вечерни часове днес – в горните течения на Места (в горното течение на притока ѝ р. Черна Места) и на Струма (в притока ѝ Джерман над Дупница)
 • В следобедните часове утре – в горните течения на Места (в притоците ѝ Черна Места, Грамадна и Честна) и на Струма (в притока ѝ Рилска)
 • В обедните и следобедните часове на 5 юли – във водосбора на р. Доспат.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 4 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 юли 2018 г. е 5181,1 млн. м3 и представлява 79,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 89,3% от общия им обем
 • напояване – 64,6% от общия им обем
 • енергетика – 89,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 480,906 млн. м3, което е 96,7 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 358,788 млн. м3, което е 92,5 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 134,098 млн. м3, което 85,6 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 82,183 млн. м3, което е 57,8 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 123,400 млн. м3, което е 57,9 % от общия му обем.