Възможни са повишения на планинските притоци на реките

03 май 2018 | 15:25

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +8 см. По-значителни изменения са регистрирани в средното и долно течение на река Искър с до -15/+16 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменение. Регистрирани са колебания от -4 см до +2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -8 см до +10 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притоците ѝ реките Въча при местността Забрал и Съзлийка при Гълъбово с -133/+133 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосборите на реките Тунджа и Арда са около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосборите на река Марица са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се повишили краткотрайно в резултат на валежи. Регистрираните колебания са от -32 см до +30 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 3 и 4 май са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста и Искър. На 6 май краткотрайни и незначителни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на всички реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради интензивни валежи има ниска вероятност за поройни наводнения в следобедни часове на 3 май 2018 г – във водосбора на р. Владайска.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни незначителни повишения на речните нива са възможни в следобедните и вечерни часове на 3, 4 и 6 май във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водни количества за 4, 5 и 6 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 3 и 4 май са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в рилските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда. На 6 май, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в рилските и пирински притоци на реките Струма и Места и във водосбора на река Доспат. На 6 май, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради интензивни валежи има ниска вероятност за поройни наводнения в следобедни часове на 3 май 2018 г. – в горното течение на р. Струма (над Перник) и във водосбора на р. Лебница (приток на р. Струма);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 04 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.05.2018 г. е 5 184,5 млн. м3 и представлява 79,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,9% от общия им обем;
  • напояване – 67,8% от общия им обем;
  • енергетика – 87,0% от общия им обем. 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 439,900 млн. м3, което е 88,5 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 327,005 млн. м3, което е 84,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 143,543 млн. м3, което 91,6% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 111,398 млн. м3, което е 78,3 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 261,218 млн. м3, което е 65,3% от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно непреработени води от язовир „Искър“- до 13 м3/сек.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.