Възможни са повишения на речните нива

13 декември 2019 | 15:33

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър: от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра: от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от 0 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на речното ниво на р. Въча при м. Забрал – от -89 см до +90 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Марица: от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -3 см до +18 см; за водосбора на р. Бяла: от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Струма: от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. На 14.12, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 15.12 и 16.12 се очакват незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (13.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове утре (14.12) и през нощта срещу 15.12, са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Утре (14.12) в следобедните и вечерните часове и през нощта срещу 15.12, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в средните и горни части от водосбора на р. Тунджа, Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица. По-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 14.12 и през нощта срещу 15.12 в горните части от водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица. Според европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) във вечерните часове на 14.12 и през нощта срещу 15.12 има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Арда (около гр. Смолян).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Според последните симулации не се очаква преминаване над жълтия праг за предупреждение през следващите пет дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове на 14.12, ще има незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водосборите на р. Струма и р. Места. Според европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) в обедните и следобедни часове на 14.12 има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в долните части от водосбора на р. Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 декември 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.12.2019г. е 3 646,2 млн. м3, представлява 56,2% от сумата на общите им обеми и е процентно равна на сумата от общите им обеми към 12.12.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,1% от общия им обем;
  • напояване – 38,8% от общия им обем;
  • енергетика – 67,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 360,905 млн. м3, което е 72,58% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 285,035 млн. м3, което е 73,51% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 111,225 млн. м3, което е 70,98% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 39,003 млн. м3, което е 27,43% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,721 млн. м3, което е 34,43% от общия му обем.