Възможни са повишения на речните нива

09 март 2020 | 15:21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от реките в басейна са се повишили вследствие на валежи. По-съществени повишения са регистрирани на р. Осъм до +119 см при гр. Троян и до +103 см при гр. Ловеч, на р. Росица при гр. Севлиево до +124 см, на р. Янтра до +94 см при Габрово. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +42 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +51 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +57 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +79 см; за водосбора на р. Янтра от -13 см до +47 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, като водните количества по р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Росица при гр. Севливо, р. Янтра при гр. Габрово и гр. В. Търново са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. По-съществени повишения са регистрирани на р. Стара река при с. Ново село до +90 см, р. Юговска при гр. Лъки до +62 см, р. Арда при с. Вехтино           до +99 см и гр. Рудозем до +73 см. Вследствие на комбинирантото действие на работата на хидротехнически съоръжения и валежи са регистрирани колебания на речното ниво на р. Въча при гр. Девин от -77 см до +171 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +27 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +58 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +59 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Тунджа при гр. Павел баня, р. Марица при с. Радуил и гр. Белово, р. Чепинска при гр. Велинград, р. Въча при граз Девин, р. Чепеларска при с. Бачково и във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили вследствие на валежи. По-съществени повишения са регистрирани на р. Места при гр. Хаджидимово до +94 см, р. Струма при гр. Кресна до +59 см, р. Градевска при с. Градево до +54 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Места до +18 см; за водосбора на р. Струма от -15 см до +39 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.03) и утре (10.03) нивата на реките ще се повишават вследствие на валежи и оттичане. По-значителни повишения на речните нива ще има във водосборите на р. Осъм и р. Янтра. От обедните часове на 10.03 ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултат на оттичане до 11.03 ще има повишения водните нива в долните части на основните реки. На 12.03 се очакват понижения на речните нива в басейна.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.03) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, главно в средното и долното течение на основната река. От следобедните часове на 10.03 ще започне процес на понижение на водните нива на реките от водосбора. На 12 и 13.03 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (08 и 09.03) в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница, р. Малък Искър и в средното течение на основната река. На 10 и 11.03 речните нива в горните и средни части от водосбора ще се понижават, а в средната и долнa част на основната река ще се повишават в резултат на оттичанне. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.03) и през следващите два дни речните нива ще се повишанат в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения се очакват днес във водосбора на р. Янтра над гр. Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само водните количества на р. Родица при гр. Севлиево и р. Янтра при гр. Габрово са преминали над жълтия праг за внимание и се очаква да се задържат над него до края на днешния ден.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.03.2020 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност.Днес (09.03) и през следващите 2 дни в резултат на валежи ще има повишения във водосбора. От сутрешните часове на 11.03 ще започне процес на понижение на речните нива, който ще се запази и през следващите 3 дни. Воднотоколичествоще бъде под прагаза внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.03) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, на 10.03 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.03) и утре (10.03), в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни в горните части от водосбора на р. Арда и притоците ѝ р. Елховска и р. Върбица, както и в родопските притцоци на р. Марица - р. Въча, р. Първенецка и р. Чепеларска. На 11.03 и 12.03 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки.

Според Европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) са възможни поройни наводнения през деня на 09.03 във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица и във водосборите на родопските притоци на р. Марица (р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Мечка).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на р. Черна при гр. Смолян е преминал над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 09.03 и ще започне процес на понижение.
  • Според последните симулации не се очаква водните количества на на р. Елховска при Рудозем да преминат над жълтия праг на предупреждение през следващите 5 дни.
  • Според последните симулации не се очаква водните количества на р. Ардинска при Ардино да преминат над жълтия праг на предупреждение през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.03) и утре (10.03) в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения ще има днес през деня и утре до сутрешните часове в средните и долните части от водосбора на р. Струма и във водосбора на р. Места. На 11.03 и 12.03 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните течения на основните реки.

Според Европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) са възможни поройни наводнения през деня на 09.03 в горните части от водосбора на р. Струма над гр. Бобошево, както и по р. Струмешница и р. Пиринска Бистрица - в района на градовете Петрич и Сандански, а също и в средните и долни части от водосбора на р. Места в района на градовете Гоце Делчев и Хаджидимово и р. Доспат

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9.03.2020 г. е 3 836,9 млн. м3, представлява 58,1% от сумата от общите им обеми и е 0,8% повече от сумата от общите им обеми към 6.03.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 65,6% от общия им обем;
  • напояване – 38,6% от общия им обем;
  • енергетика – 70,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 385,323 млн. м3, което е 77,49% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 294,208 млн. м3, което е 75,87% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,424 млн. м3, което е 76,21% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 58,445 млн. м3, което е 41,10% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 145,075 млн. м3, което е 36,27% от общия му обем.a