Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи от дъжд и сняг

16 ноември 2018 | 15:38

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени  промени . Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +5 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение на р. Искър - от -24 до +29 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени промени. Регистрираните изменения на речните нива  са от -3 см до +1 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото  денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -32 см до +32 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +92 см, както и по р. Арда от -23 см до +39 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са от -7 см до +8 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза:

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и сняг на 18 и 19 ноември ще има незначителни повишения на нивата във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 17, 18 и 19 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 17, 18 и 19 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности.  Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес , вследствие на оттичане повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река при гр. Велико Търново и при с. Каранци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18 , 19 и 20 ноември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и утре и в останалите дни  речните  нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От  вечерните часове на 17 до 20 ноември , вследствие на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре в по-голяма част от басейна речните нива ще останат без съществени изменения. От късните вечерни часове на 17  до  19 ноември , вследствие на валежи ще има повишения , главно на реките,  разположени южно от град Бургас. По-значителни  са възможни през нощта на 18 срещу 19 ноември на  реките Ропотамо,  Дяволска,  Караагач, Велека и  Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре  речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 18 и на 19 ноември , вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива на притоците на р. Марица в долното ѝ течение и на тези в средното и долно течение на р. Тунджа. По-значителни повишения са възможни през нощта на 18 срещу 19 ноември във водосбора на р. Бяла и през нощта на 20 срещу 21 ноември  във водосбора на р. Арда вследствие на комбинация от валежи и снеготопене.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на р. Черна река при  Смолян е възможно да премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 20 ноември. Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е възможно да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 21 ноември.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 18 и през нощта срещу 19 ноември, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на притоците в долното течение на реките Струма и  Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 и 17 ноември 2018 г. – опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.11.2018 г. е 3 957,7 и представлява 61,0% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 15.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,0% от общия им обем;
  • напояване – 51,4% от общия им обем;
  • енергетика – 65,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 252,695 млн. м3, което е 50,82% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 199,146 млн. м3, което е 51,36% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 119,792 млн. м3, което 76,45% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 36,380 млн. м3, което е 25,58% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 168,928 млн. м3, което е 42,23% от общия му обем.