Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи

25 април 2019 | 15:28

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са остнали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър с от -11 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на в средното течение на р. Искър (от -22 см до +5 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на река Осъм при град Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -4 см до +5 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивата на р. Въча в горното течение (от -79 см до +80 см) и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово (ор -22 см до +12 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са рeка Въча при местността Забрал, река Чепеларска при с. Бачково и река Харманлийска при град Харманли.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +7 см, а за водосбора на р. Струма от -7 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (25 и 26.04) нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 27.04 и през нощта срещу 28.04, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива на реките разположени западно от р. Вит, а на 28.04 - във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 27 срещу 28.04.2019 г. във водосбора на р. Искър - средните части от водосбора и притоците й р. Перловска, р. Владайска, р. Банкенска и р. Блато.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (25 и 26.04) речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 27 и 28.04 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Коментар: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.04) и утре речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 27.04 и на 28.04 в резултат на прогнозирани валежи ще има покачване на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Косматица, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната рака. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения ще има в планинските части от водосбора на 27 и 28.04. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.04) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 26 и 27.04, в резултат на валежи се възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Марица, в горните части от водосбора на р. Тунджа и в горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (25 и 26.04) водните нива в басейна ще са без съществено изменение. Във вечерните часове на 27 и през нощта срещу 28.04 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-значителни е възможно да са те в средните и горни части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 26 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.04.2019 г. е 4 291,0 млн. м3, представлява 66,1% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обема на 24.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 73,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 391,063 млн. м3, което е 78,7% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 310,022 млн. м3, което е 80% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 128,972 млн. м3, което 82,3% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 86,660 млн. м3, което е 60,9% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,188 млн. м3, което е 44,1% от общия му обем.