Възможни са повишения в долните течения на реките

07 март 2018 | 16:00

От обедните часове на 8 и на 9 март, в резултат на валежи и снеготопене, има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Тимок и  Лом, в горното течение на р. Огоста преди с. Гаврил Геново, в долните течения на реките Искър, Вит и Осъм, както и във водосбора на р. Янтра по основната река около Велико Търново и в притоците ѝ р. Джулюница и р. Лефеджа, в горното течение на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). На 8 и 9 март в резултат на валежи има ниска вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. От обедните часове на 8 и 9 март в резултат на валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения във водосбора на р. Мочурица (приток на р. Тунджа) и във водосбора на р. Харманлийска река (приток на р. Марица).

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се понижили, повишения вследствие на валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани в горното течение на р. Осъм и в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в басейна са от - 127 см до + 160 см. По-съществени колебания са регистрирани на р. Голяма река при Стражица (- 122/+ 96 см) и на р. Черни Лом при Кардам (- 127/+ 160 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: регистрирани  са колебания от  - 100 см до + 112 см. през  последното  денонощие. По-значително повишение е регистрирано на р. Луда Камчия при с. Бероново (+ 40 см) и на р. Камчия при с. Гроздьово (+ 112 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са с регистрирани колебания от - 43 см до + 58 см. По-значителни колебания са отчетени на р. Харманлийска при Харманли (- 43/+ 58 см). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено колебание от - 64 см до + 90 см на р. Въча в местност Забрал (Девин). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива в по-голямата част от реките са се повишили през последното денонощия. Повишения вследствие на валежи, частично снеготопене и оттичане са регистрирани в долното течение на р. Места с до + 65 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 32 см до + 65 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води. 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес ще има повишения на водните нива в долните части от водосборите на реките, вследствие на интензивно снеготопене и оттичане. На 8 март вследствие на валежи и снеготопене речните нива в целия басейн ще се повишават, по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Осъм и във водосбора на р. Янтра. На 9 и 10 март речните нива в басейна ще останат високи. Вследствие на оттичане, по-значителни повишенията ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна. Повишения ще има и в целите водосбори на реките западно от р. Огоста, вследствие на оттичане и продължаващо снеготопене. В горните и средни части от водосборите ще започне процес на понижение на речните нива. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на снеготопене днес ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Искрецка и Малък Искър. В резултат на валежи утре ще се повишават водните нива на реките Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на р. Златна Панега и р. Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 7, 8 и 9 март в средното и на 9 и 10 март в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Процесът на повишение на речните нива, вследствие на снеготопене, валежи и оттичане ще се запази и през следващите 1-2 дни, като по-значителни ще са повишенията на 8 март в района на Велико Търново и водосбора на притока р. Лефеджа. Процес на понижение на водните нива в горните части от водосбора ще започне на 9 март.. Водното количество на р. Голяма река при Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес в горните части от водосбора нивата временно ще се понижават. В средните и долни части на основната река нивата ще продължат да се повишават вследствие на оттичане. На 8 и 9 март вследствие на валежи от дъжд и продължаващо интензивно снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора, като в сутрешните часове на 9 март са възможни поройни наводнения в средните части от водосбора. През нощта на 9 срещу 10 март са възможни локални разливи в долните части на Черни Лом и Русенски Лом, в ниските части на реките. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения до обедните часове на 10 март в долните части на Черни Лом и Русенски Лом.

Черноморски басейн: в северночерноморските реки водните нива днес ще се задържат високи, вследствие на продължаващо снеготопене и оттичане, докато в южночерноморските реки ще има временно понижение на речните нива. В следобедните и вечерни часове на 8 март в резултат на валежи се очакват значителни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще са в южночерноморските реки и във водосбора на р. Камчия. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн. На 9 и 10 март повишения ще има само в долните течения на основните реки в резултат на оттичане.

Източнобеломорски басейн: речните нива днес ще се понижават временно като ще се задържат високи. По-съществени повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От обедните часове на 8 март по-значителни повишения на водните нива ще има в целия водосбор на р. Тунджа, долните части от водосбора на р. Марица, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки и през следващите 3-4 дни.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-         Водното ниво на р. Сазлийка при с. Гълъбово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над и около него до обедните часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Марица при Свиленград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в ранните сутрешни часове на 9 март и да се задържи над него до ранните сутрешни часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12 март

-         Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминала над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12 март

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

  • Според последните симулации водното количество на р. Черна при Смолян няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес ще има временни понижения на речните нива, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. На 8 март, вследствие на частично снеготопене и валежи, речните нива в басейна отново ще се повишават, като по-значителни ще са повишенията в средните части от водосбора на р. Струма. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в горните части от басейна, като все още повишения в резултата на оттичане ще има в средните и долните течение на основните реки.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 8 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 март 2018 г. е 4740,9 млн. м3 и представлява 73,0 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 87,9% от общия им обем
  • напояване – 59,4% от общия им обем
  • енергетика – 80,5% от общия им обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ахелой“, „Мандра“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“. Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях. Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Мандра“, „Малко Шарково“ и „Тракиец“.

През преливните съоръжения преливат „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Язовир „Тича“ провежда висока вълна, като се очаква в следобедните часове днес да започне да прелива през преливника с количества около 10 - 12 м3/сек, което не представлява опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие  обилният снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето, всички отговорни институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения.