Възможни са повишения във водосборите на реките в следобедните и вечерни часове днес

05 юли 2018 | 16:20

Анализът на Националния институт по метеорология  и хидрология (НИМХ – Бан)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна през последното денонощие краткотрайно са се повишили. По-значителни колебания на речните нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър (до - 62/+ 90 см на при гр. Нови Искър), Вит (до - 21/+ 37 см при Тетевен), Осъм (до - 31/+ 36 см при Троян) и  Янтра (до - 21/+ 43 см в притока ѝ Джулюница). Регистрираните изменения в басейна са от - 15 см до + 15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от - 7 см до + 10 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили през последното денонощие, в резултат на валежи и работата на  хидротехнически съоръжения. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в притока на р. Марица – Въча (- 60/+ 69). По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда с до + 79 см на р. Бяла при Смолян, в горното течение на Марица и притоците ѝ в горното и средно течение (с до + 77 см на Марица при гр. Белово), както и в горното и средно течение на р. Тунжда (с до + 42 см на притока ѝ р. Беленска при гара Чумерна). Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от - 16 см до + 25 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания са регистрирани в горното и средно течение на р. Струма (до - 88/+ 104 см при Перник). Регистрираните изменения в басейна са от - 16 см до + 27 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Места са около праговете за високи води, а тези във водосбора на р. Струма – около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: на 5 и 6 юли речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове днес във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 7 и 8 юли в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките разположени западно от р. Русенски Лом, като по-значителни ще бъдат повишенията на 7 главно в планинските части на водосборите, а на 8 юли и в средните  и долните течения на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и в планинските части от водосбора на Росица (приток на Янтра). В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи има ниска вероятност за поройни наводнения на 8 юли и през нощта срещу 9 юли във водосбора на р. Искър (в средното и долното течение на основната река и в притока ѝ р. Малък Искър).Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 7 и 8 юли в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосбора, като по-значителни ще бъдат повишенията на 8 във водосборите на реките над яз. „Искър“ и притоците на р. Искър – Владайска, Блато,  Батулийска, Габровница и Малък Искър. Водните количества в долното течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание на 8 юли. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане днес ще има незначителни повишения в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 8-10 юли в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: в следобедните и вечерните часове днес в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни е възможно да са те в Добруджанските реки, Батова, Провадийска, Камчия и реките разположени северно от Бургас. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане на 6 ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.           

Източнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес са възможни повишения на речните нива средното и долното течение на р. Тунджа и в горното течение на р. Арда над яз. „Кърджали“. Утре речните нива в басейна ще се понижават. На 7 и 8 юли вследствие на валежи ще има повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в притоците от горното течение на р. Тунджа над яз. „Копринка“, в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в притока ѝ Сазлийка, както и в притоците на р. Арда над яз. „Кърджали“.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в следобедните и вечерните часове на 7 и на 8 юли.

Западнобеломорски басейн: в резултат на оттичане днес ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на реките Струма и Места. В резултат на валежи днес са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Доспат. Утре  речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 7 и 8 юли в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията на 7 в следобедните и вечерни часове по десните притоци на р. Струма – Елешница, Копривен, Лисийска, Логодашка, Стара река,  Сушичка, Цапаревска, Лебница и Струмешница.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

  • В следобедните и вечерни часове днес – във водосбора на р. Доспат
  • В сутрешните и обедни часове на 7 юли – във водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Струмешница и в притоците ѝ Градешница и Петричка)
  • В следобедните и вечерни часове на 7 юливъв водосбора на р. Струма (в притоците ѝ Рилска, Благоевградска Бистрица, в долното течение по основната река и в притоците ѝ Цапаревска и Лебница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 5 юли 2018 г. НИМХ обявяви първа степен – жълт код за потенциално опасно време. Ще има валежи и гръмотевична дейност в осем области от Източна България.

На 6 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 юли 2018 г. е 5191,3 млн. м3 и представлява 80,0% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,5% от общия им обем
  • напояване – 64,5% от общия им обем
  • енергетика – 90,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 483,898 млн. м3, което е 97,3% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 363,368 млн. м3, което е 93,7% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 134,922 млн. м3, което 86,1% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 81,922 млн. м3, което е 57,4% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 231,400 млн. м3, което е 57,9% от общия му обем.