Запазва се възможността за краткотрайни превишения на речните нива заради валежите

12 април 2019 | 15:22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на валеж са се повишили нивата в във водосбора на р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -52 см до +53 см; за водосбора на р. Вит от -22 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -188 см до +21 см; за водосбора на р. Янтра от -32 см до +53 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +6 см. По-значителни повишения са регистрирани в горното и средно течение на р. Янтра (до +53 см при гр. Велико Търново). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -52 см до +53 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Огоста, в горното и средно течение на р. Искър и р. Русенски Лом са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -3 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане са регистрирани повишения в долното течение на р. Марица. В резултат на валежи са регистрирани повишения в долните части от водосбора на р. Арда. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -47 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -27 см до +52 см. По-значителни повишения са отчетени в долното течение на р. Марица (до +23 см при гр. Харманли), във водосбора на р. Арда – притоците ѝ р. Крумовица и р. Големица (до +52 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча (от -115 см до +114 см). Водните количества на по-гoлямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества на р. Тунджа в средното и долно течение и долното течение на р. Марица.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществено изменение. В резултат на валежи и оттичане са се повишили незначително нивата в долното течение на р. Струма и в някои от десните притоци на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +1 см, а за водосбора на р. Струма от -10 см до +11 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (12.04) и през следващите 2 дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. Значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните и обедни часове на 13.04 във водосборите на реките западно от р. Осъм (р. Лом, р. Огоста, в средните и долни части от водосбора на р. Искър, р. Вит). От следобедните часове на 14.04 ще започне процес на понижение на речните нива като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки до 15.04.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 12 срещу 13 и сутринта на 13.04.2019 г. във водосборите на р. Огоста (горните части от водосбора на р. Ботуня), р. Искър (горните части от водосбора на р. Лесновска, р. Батулийска, р. Габровница, горните и средни части от водосбора на р. Малък Искър), р. Вит (горните части от водосбора), р. Осъм (Горните части от водосбора), р. Янтра (водосбора на р. Крапец) и р. Русенски Лом (водосбора на р. Банински Лом).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията: на 13.04 - във водосбора на р. Дългоделска Огоста (в района на с. Георги Дамяново и с. Гаврил Геново) и по основната река над яз. Огоста, в притоците р. Ботуня и горното течение на р. Въртешница (в районите на гр. Враца, с. Бели Извор и гр. Криводол), в горното течение на р. Скът (в районите на гр. Враца и гр. Бяла Слатина); на 14.04 – в горното течение на р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в средното и долното течение на основната река (след гр. Монтана, с. Ерден и гр. Бойчиновци). На 15.04 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: над яз. Искър (р. Черни Искър, р. Леви Искър, р. Бели Искър, )р. Бистрица, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (12 и 13.04) речните нива на реките във водосбора ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните часове на 13.04 във водосбора на р. Росица и в горното течение на р. Янтра. На 14 и 15.04 речните нива ще се понижават като вследствие оттичане на 14.04 все още ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.04.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (12.04) и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По - значителни повишения са възможни на 13.04 в средните и горни части от водосбора. От вечерните часове на 13.04 ще започне процес на понижение, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на водосбора до 15.04. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.04) и през следващите 2 дни вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Значителни повишения ще има днес в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 13.04 във водосборите на реките около гр. Бургас (р. Азмак, р. Средецка, р. Факийска, р. Изворска, р. Маринка, р. Отманли) и всички южночерноморски реки и във вечерните часове на 13.04, през нощта срещу 14.04 и в сутрешните и обедни часове на 14.04 във всички реки от басейна. От следобедните часове на 14.04 ще започнат понижения на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения до 15.04 в долните части на основните реки.

            В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения от сутрешните до следобедните часове на 14.04.2019 г. във водосборите на р. Провадийска (средните и долни части от водосбора), р. Камчия (средните и долни части от водосбора), р. Фандъклийска, р. Панаир дере, р. Двойница, р. Вая и р. Дращела.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.04) речните нива в басейна ще се понижават в резултат на валежи. По-значителни повишения ще има във водосбора на р. Тунджа. В следобедните и вечерни часове на 13.04 краткотрайни повишения на речните нива нива ще има във водосборите на планинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 14 и 15.04 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има все още в средните и долни течения на основните реки. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни и в планинските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда в следобедните и вечерни часове на 14 и 15.04.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения както следва:

-          Вечерни часове на 12.04.2019 г. и през нощта срещу 13 във водосбора на р. Тунджа (най-долните части от водосбора);

-          През нощта на 12 срещу 13 и сутринта на 13.04.2019 г. във водосборите на р. Тунджа (р. Акдере) и р. Марица (горните части от водосбора на р. Тополница и горните части от водосбора на р. Стряма);

-          През нощта на 13 срещу 14.04.2019 г. във водосбора на р. Тунджа (долните части от водосбора и водосбора на притока ѝ р. Мочурица);

-          От сутрешните до следобедните часове на 14.04.2019 г. във водосбора на р. Тунджа ( водосбора на р. Сигмен приток на р. Мочурица);

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.04) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата във вечерни часове на 12.04 и през нощта срещу 13.04 и през нощта срещу 15.04 във водосбора на р. Струма басейна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 13 април 2019 г. НИМХ издава жълт код (първа степен на опасност) за значителни валежи (15-35 л/кв.м) в по-голямата част от страната, с изключение на областите: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Шумен, Разград, Силистра, Русе и Плевен.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.04.2019 г. е 4 115,1 млн. м3, представлява 63,4 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обема на 11.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,3 % от общия им обем;
  • напояване – 51,9 % от общия им обем;
  • енергетика – 69,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 377,841 млн. м3, което е 76,0 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 292,504 млн. м3, което е 75,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 125,443 млн. м3, което 80,1 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 76,249 млн. м3, което е 53,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 173,152 млн. м3, което е 43,3 % от общия му обем.