Започна кампанията „ Чиста околна среда – 2018 г.”

Конкурсът за 2018 г., провеждан в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ започна. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

На свое заседание на 11. 12. 2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3500 хил. лв. за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

Приложение 1 - http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D1%81-2018-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B3.docx

Приложение 2 - http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2017/12/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D1%81-2018%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2300 хил. лв.
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5000 лв. с ДДС на обща стойност – 1200 хил. лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на ПУДООС и във вестниците „24 часа“ и „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

  • училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси16. 02. 2018 г.
  • общини и кметства02. 03. 2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16. 02. 2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02. 03. 2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13. 04. 2018 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg 

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

  • за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.
  • за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2018 г.