Категории
Превантивна дейност

Заповед № 806/08.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда

Съгласно  чл. 7. (4) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, министърът на околната среда и водите със заповед създава публичен регистър по чл. 102 ЗООС и определя правилата за неговото водене.

През 2018 г. със Заповед №  РД-548/17.09.2019 г. заповедта е допълнена във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).