Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител в РИОСВ - БУРГАС

Start date
01 Jun 2022
End date
01 Jul 2022 | 17:30 ч.

                                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                             МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

                                                ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител на:

- Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ - Бургас).

 1. Длъжност: директор.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование висше;
 • минимална образователно-квалификационна степен –магистър – икономика, право, технически, природни или хуманитарни науки;
  • професионален опит – минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7  години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол;
  • работа с MS Office, електронна поща, Internet.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три етапа:

-  подбор по документи;

-  представяне на концепция на тема:

„Прилагане на политика по опазване на околната среда на регионално ниво – управление и контрол”;

- интервю.

 

 1. Необходими документи:

- кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат:

 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредбата на министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават до 17:30 часа на 01.07.2022 г.;
 • документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“,  всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.
 • Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • При подаване на заявлението и приложенията към него на кандидатите да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, от служителите приемащи документите им за конкурсната длъжност, като те се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и в други нормативни актове, при наличие на такива, което кандидатите удостоверяват срещу подпис.

 

 1. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия.

- На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за недопускането им.

- На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на конкурса.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.
 2. Кратко описание на длъжността:
 • осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на околната среда;
 • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;
 • представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина;
 • подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;
 • налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;
 • издава наказателни постановления в Областта на опазване на околната среда, в т.ч. решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, становища за екологична оценка, преценка за необходимостта от екологична оценка, както и индивидуални административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции;
 • координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и природни бедствия и предоставя ежедневна информация;
 • предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение;
 • разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ.

 10. Основна заплата определена за длъжността „директор“ на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас е в размер до 2964 (две хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

        Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“, телефон: 02/940 63 29.