Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител на: ДНП ЦБ, гр. Габрово; ДНП Рила, гр. Благоевград; ДНП Пирин, гр. Банско

Start date
26 Oct 2022
End date
25 Nov 2022 | 17:30 ч.

                                          

                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на служител на:

- Дирекция „Национален парк Централен балкан, гр. Габрово (ДНП ЦБ - Габрово) - 1 щатна бройка;

- Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград (ДНП Рила - Благоевград) - 1 щатна бройка;

- Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско (ДНП Пирин - Банско) - 1 щатна бройка,

 

 1. Длъжност: директор.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • минимална образователно-квалификационна степен – магистър – в една от следните области и направления на висшето образование:
 • технически науки, природни науки, математика и информатика – биологически науки, науки за земята;
 • аграрни науки и ветеринарна медицина – горско стопанство;
 • социални, стопански и правни науки – право, администрация и управление, икономика, туризъм;
 • професионален опит - минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол;
 • работа с MS Office, електронна поща, Internet.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три етапа:

-  подбор по документи;

- представяне на концепция на тема: „Прилагане на политика по опазване на защитените територии – управление и контрол”

Забележка: концепцията по зададената тема се представя за конкретната дирекция национален парк, за която кандидатът кандидатства.

- интервю.

 

 1. Необходими документи:

- кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат:

 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредбата на министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават до 17:30 часа на 25.11.2022 г.;
 • документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.
 • Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • При подаване на заявлението и приложенията към него на кандидатите да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, от служителите приемащи документите им за конкурсната длъжност, като те се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и в други нормативни актове, при наличие на такива, което кандидатите удостоверяват срещу подпис.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.
 2. Кратко описание на длъжността:
 • Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДНП;
 • Извършва дейности по управление но защитената територия, съгласно глава II от правилника по чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и чл. 7 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • Спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на парковете;
 • Разпорежда се с конфискуваните вещи, съгласно Наредбата по чл. 84, ал. 2 от ЗЗТ;
 • Представлява дирекцията пред централни и местни държавни органи, организации и лица в страната и в чужбина;
 • Отчита ежегодно дейността на дирекцията пред МОСВ;
 • Издава наказателни постановления за налагане на глоби и определяне на обезщетения в предвидените в закона случаи;
 • Издава заповеди за налагане на имуществени санкции в предвидените случаи.

 

 1. Основна заплата определена за длъжността „директор“ на: ДНП ЦБ – Габрово, ДНП Рила - Благоевград, ДНП Пирин - Банско е в размер не по-нисък от 3254 (три хиляди двеста петдесет и четири) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

        Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Николай Васев, главен експерт в дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“, телефон: 02/940 63 29.