Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

СЪОБЩЕНИЕ

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани”, чрез Сондаж №3.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих във „Възлова станция”, находяща се в УПИ ІX-100, кв.7 по регулационния план на с.Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.
При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № 3 на находище „Хасковски минерални бани”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,05 л/сек; Разрешен годишен воден обем: до 1 576,8 куб.м/годишно. Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: 1,27 м, до кота ДВН 264,00 м.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив